Društvo| Literatura| Ljudska prava| Na današnji dan

Osma bozja zapovest - prica u Letopisu MS

amika RSS / 27.03.2024. u 20:00

МИ­ЛИ­ВОЈ АН­ЂЕЛ­КО­ВИЋ

ОСМА БОЖЈА ЗАПОВЕСТ

 Пре­се­као га је про­до­ран звук зво­на на вра­ти­ма. Из ход­ни­ка се чу­је лу­па, не­што па­да. Зво­но, по­но­во.

Нај­бо­ље је да се не ја­вим, по­ми­слио је. Ни­сам код ку­ће. Он­да се тр­гао. Ма, шта си се ску­пио, при­го­во­рио је се­би. Неће рат да ти зво­ни на вра­та. Осим ако ни­је не­ки ње­гов иза­сла­ник.

По­гле­дао је кроз „шпи­јун­ку”. Мо­лер, са ума­за­ним мер­де­винама и ко­фа­ма.

– До­бар дан, ком­ши­ја. Ка­жем ја, ко ће ако не пр­ви су­сед... Вашег ком­ши­је тре­нут­но не­ма код ку­ће, а до­го­во­ри­ли смо се да му ома­лам стан док је од­су­тан... Ја сам Си­ма, мо­лер... Да код вас оставим при­бор, док не до­ђе? Да га не ву­чем на­траг, да­ле­ко је. Са­гла­сио се, ком­ши­лук је осма бож­ја за­по­вест, се­тио се.

Уне­ли сте при­бор: мер­де­ви­не и ко­фе.

–        А где је ком­ши­ја от­пу­то­вао?

–        – Не знам да ли пу­ту­је... Мо­би­ли­сан је. Али са­да ће он, до­ћи ће за дан-два, чим ова фр­тут­ма про­ђе... Па ће ми оста­ви­ти кључ... Хва­ла, хва­ла, пра­ви сте ком­ши­ја...

Зво­но опет. Не­што је за­бо­ра­вио, по­ми­слио је и жу­стро отво­рио вра­та.

Али ни­је био Си­ма мо­лер. Ком­ши­ја, ак­ти­ви­ста ме­сне за­јед­ни­це. Онај што га зо­ву Сте­ва – шеф.

–        Са­мо да вас оба­ве­стим: скло­ни­ште је отво­ре­но! Све је рашчи­шће­но, да ви­ди­те са­мо че­га је све ту би­ло... Још има вла­ге, али за дан-два...

По­слов­но је про­тр­љао ру­ке.

–        Ма, ка­кво скло­ни­ште, чо­ве­че! – при­го­во­рио је за­чу­ђе­но.

–        – Пред­ност има­ју мај­ке са де­цом и ста­ри­ји, али би­ће ме­ста за све. Кад си­ђе­те, ја­ви­те се ме­ни, па ћу ја...

–        1005

–        – До­бро, до­бро! Хва­ла! Не­ће тре­ба­ти.

–        – Не­мој­те та­ко, ком­ши­ја! Зна­те ли ви ко­ли­ко је тре­ба­ло да се све то ор­га­ни­зу­је и ура­ди...

–        – Знам! Од­но­сно, не знам и не ин­те­ре­су­је ме!

–        – А сви су та­ко нер­во­зни, као и ви, па...

–        – Хва­ла, хва­ла! Хва­ла на тру­ду, и на ор­га­ни­за­ци­ји. Хва­ла!

Шеф скло­ни­шта се ужур­ба.

–        Че­ка­ју ме и дру­ги! Жу­рим! Зна­чи, кад си­ђе­те, ја­ви­те се ме­ни...

Ру­ко­вао се са њим, усме­ра­ва­ју­ћи га пре­ма сте­пе­ни­шту.

–        Да, ва­ма, сва­ка­ко... До­ви­ђе­ња! Ла­ку ноћ! Ја­ви­ћу се... И до­дао је за се­бе, ка­да је шеф већ оти­шао: – На ра­порт, не­го шта!

 

Ноћ, девета Си­ре­не су по­но­во од­јек­ну­ле у 21 час. Облач­но је и про­хлад­но; Бе­о­град је тих, го­то­во не­чу­јан и ве­ћим де­лом за­мра­чен. Већ је де­ве­та ноћ бом­бар­до­ва­ња и све је по­ста­ло то­ли­ко једно­став­но и стра­шно у не­пре­кид­ном по­на­вља­њу: ра­ке­та те уби­ја од­мах, у бле­ску Но­ве, ако те на­ђе. До та­да ње­но про­гра­ми­ра­но слепи­ло да­је му над­моћ­ност ко­ју ра­ни­је ни­је осе­тио. По­го­то­ву ка­да као свој ве­ли­ки и ва­жан циљ раз­би­је ма­ке­те или дав­но ис­пра­жњене згра­де.

У не­ко­ли­ко на­вра­та гра­дом од­је­ку­ју ка­но­на­де про­тив­а­ви­онске од­бра­не пра­ће­не пра­ском – то НА­ТО-пла­ће­ни­ци, бе­же­ћи, проби­ја­ју звуч­ни зид. Не­где из­над Пан­че­ва не­бо је осве­тли­ла ве­ли­ка, кр­ва­во-ру­ме­на ку­гла, рас­па­да­ју­ћи се у ва­зду­ху – је­дан од но­вих вар­ва­ра ла­жног, на зло из­ма­ни­пу­ли­са­ног про­гре­са,за­у­век је остао на овом хи­ља­ду­го­ди­шњем, на­шем тлу; дру­ги се из­над Фру­шке го­ре и Стра­жи­ло­ва рас­цве­тао у сја­ју смр­ти на­ме­ње­не не­ко­ме од нас.

На ра­ди­ју ти­ха, там­на му­зи­ка пу­на иш­че­ки­ва­ња. Из­ве­шта­ји ре­пор­те­ра и ве­сти. ...па­ле жбу­ње да дим и то­пло­та за­ро­бе то­ма­хав­ке. То­ма­хавк ле­ти 50 ме­та­ра из­над зе­мље и не­ви­дљив је за ра­да­ре. По­га­ђа прецизно­шћу од плус-ми­нус 10 ме­та­ра са ра­сто­ја­ња од 7.000 ки­ло­ме­та­ра... Ко­ли­ко ста­ба­ла тре­ба спа­ли­ти да се за­ро­би је­дан то­ма­хавк? – упи­тао се.

Сев­ну­ло је у да­љи­ни. На­у­чио је: бро­ји се­кун­де и ка­да до­ђе звук зна: 7 се­кун­ди, то је на се­дам ки­ло­ме­та­ра да­љи­не...

...пред 300.000 вер­ни­ка па­па је по­звао ме­ђу­на­род­ну за­јед­ни­цу да не за­бо­ра­ви Ко­со­во а све вер­ни­ке на ме­ђу­соб­но раз­у­ме­ва­ње и ве­ру

...зах­те­ви... си­ла... ру­ши згра­де, учвр­шћу­је ре­жим... пре­ко­мерна си­ла... што ви­ше сру­ше­ног, то чвр­шћи ре­жим...

Сев! Је­дан... два... три... БУ­У­УМ! УУ­УМ... УУ­УМ... уу­ум...

 НАСТАВАК НА https://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_509_6/06%20Andjelkovic.pdf?fbclid=IwAR3qBbSFAXcgRbZmtpByTh69-9P8trkIQJKIKQX0kO60VmAz1qkXJCHyk3g_aem_AWWNmzEJpj6Rj4wE9cYFzRp_lXzNHrcw-exU3PwA1S5kqPpvhCke0CIk0c_BMG6rqqhgry7jRmnvSmZK3mp1M6j2

 Komentari (9)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

zoja444 zoja444 13:52 28.03.2024

amika

gde li je g.cer?
amika amika 20:01 28.03.2024

Re: amika

zoja444
gde li je g.cer?


Могу ли ја уместо госпон чера?
zoja444 zoja444 22:04 28.03.2024

Re: amika

hehe mozete. dobro vam je ovo.
amika amika 22:35 28.03.2024

Re: amika

dobro vam je ovo.Ма, одлично је. Најтеже је наћи нов угао посматрања за општепознато
amika amika 03:46 29.03.2024

Блуз за Србију

У лето 1998. године на Интернету се појавио "Блуз за Србију", подужа песма на енглеском, са римованим стиховима, коју је очигледно написао неко наш, потписана само иницијалима "Л. А." Пуна огорчења и написана у снажном ироничном тону, она је пророчки говорила о сатеривању Срба у резерват, бомбардовању и стварању етнички чистог Косова.
"Блуз за Србију" касније је успешно препевао Милован Данојлић:
..."Српски је народ зао посвема/ Било би најбоље да га нема/ Бомбардуј, руши, пали без стида/ Стави га пред зид, ил иза зида/ Нова се пустиња неће зват/ Навахо, већ Српски резерват", каже се у њој. "Не мисли превише, о светино/Српска се земља даје јефтино/ Хрвати, Албанци, голотрбије/ Овамо, да узмете комад Србије!"...

Врло брзо, преко Интернета и електронске поште, та песма у оригиналној, енглеској верзији раширила се међу нашим сународницима у Америци, затим и у Србији да би била копирана, превођена и читана, па опет слата онима "преко баре" који за њу још нису били чули.

"...Сан Дијего се радује новој панди/ А убијених у Уганди/ Осамсто хиљада - мало превише:/ Да ли ће НАТО да интервенише?/ Хајд, хајд, на призор се не осврни/ није важно, били су црни..."

Мелодичност песме и снажан протестни тон били су изазов и у Србији, тако да се њен текст у слободној обради већ те јесени појавио на репертоару једне суботичке рок-групе.

"...Испробајмо оружје на Нишу, Пећи/ Да видимо шта ће Руси рећи/ Добро је, за обвезнице и деонице/ Лупити села крај Мионице!// Нов Светски Поредак, нову границу/ Одредићемо за сваку земљу - чланицу/ Плеши како свирам, да те на то/ Не опомиње небески НАТО."

Оно што је још улето 1998. године изгледало као песничка слобода која претње претвара у снажне и сликовите метафоре, већ после шест месеци постала је наша трагична стварност.

ЕВО ОРИГИНАЛНОГ СНИМКА ТЕКСТА ПЕСМЕ НА ЕНГЛЕСКОМ.
Ко је Л. А. и поред више покушаја и потрага нисам успео да сазнам. Ако знате - ЈАВИТЕ!

Nothing to fear, nothing to worry,
It is an old, well known story.
Don't think too deep,
Don't loose your sleep
Just another nation goes to reservation.
Serbian people, they are so bad,
The world would be best if they were all dead.
Let's throw some bombs, lets burn them all,
Put them against or behind a wall.
Lets find a new desert, a new location,
Let's call it "The Serbian Reservation."
Don't think too long, don't think too deep,
Serbian land is now so cheap.
Croats, Albanians, come and get some
A piece of Serbia to every world's bum.
It gives me sorrow it gives me blues
Whenever I hear the CNN news:
Kid kills his schoolmates with a gun,
Maguire hits another home run.
The San Diego zoo got a new panda,
Eight-hundred-thousand killed in Ruanda.
Eight-hundred-thousand dead on the scene,
Is NATO going to intervene?
Give me a break, come on, get real,
They were all black, not a big deal,
Eight-hundred-thousand, their throats slit,
We all remember what Clinton did.
The support he offered was only moral,
At the time he was just getting oral.
In the case of Ruanda he was too slow,
But now he's ready for a final blow.
The peace on the Balkans someone disturbs,
So let's go there and bomb some Serbs.
Let's get Kosovo ethnically clean,
Ten percent Serbs, and they're so mean.
Lets kick them out to reservation
Kosovo is for the Albanian nation
Ten percent only? Used to be more.
Seventy percent after the Second World War!
After fifty years they almost all left,
Under the pressure, terror and theft.
Some ten percent just wouldn't go,
Now Clinton's ready for the final blow.
Serbs from Croatia, Serbs from Bosnia,
We chased them all to little Serbia,
What Hitler started, lets get it done,
Let's go to Serbia and have some fun.
Let's test some weapons, cause some destruction,
Let's see what will be the Russians' reaction.
It'll be good for the bonds and stocks,
'Cause the market lately really sucks.
Let us create the New World Order
For every country, we'll write a new border.
Everyone has to dance as we play,
Or he'll become NATO's pray.
By:L.A.

Најбољи, духовото и убитачно иронични у то време били су Тањини ратни извештаји, објављивани на мрежи свака два-три дана са адресе www.kosovo.com Ко је та величнствена Тања нисам успео да сазнам већ 25 година...

ето тако је било, па ко сме да коментарише, нека се јави...

www.amika.rs
Черевићан Черевићан 16:26 29.03.2024

временска спојка

или.....gde li je g.cer?

Причу с'пажњом пратих
филм пред оком тече,
Аутор мајсторски....баш
..........много тога рече

amika amika 22:16 29.03.2024

Re: временска спојка

Черевићан
или.....gde li je g.cer?

Причу с'пажњом пратих
филм пред оком тече,
Аутор мајсторски....баш
..........много тога речеХвала на читању, прича јесте подужа. Најтеже је добити похвалу од других списатеља.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:25 30.03.2024

Krstareće i druge bombe

Bilo je to sa raketama i bombama zajebana stvar, ali samo u početku. Ne pogađa svaka, tvrdili smo kasnije hrabreći i sebe i druge. Sećam se da smo slavu nam Đurđevdan proslavili kako priliči. Štiti nas Sv. Georgije, govorili smo uz jagnjetinu i vino.
To bombardovanje nas je nekako zbližilo, postali smo bolji jedni prema drugima, saosećajni, spremni da pomognemo i poznatima i nepoznatima.

Žrtve ne smemo zaboraviti, a zlotvorima koji su nas sa lansirnih rampi i aviona zasipali raketama i bombama ne smemo oprostiti. Pogotovo ne onima koji su donosili odluke, birali ciljeve i izdavali komande.

" ....Onako kako on nanese nepravdu meni i mojoj deci, tako neka Serapis i bogovi učine da njega ne sahrane rođena deca te da ni on sam ne mogne sahraniti svoje roditelje. Dokle god ova moja optužba protiv njega ovde leži, neka ga najcrnje muke snalaze, kako na kopnu tako i na moru..."
( Kletvena pločica, četvrti vek pre Hrista, ostavljena u Serapisovom hramu, a prema zapisu Dž. M. Kucija u Dnevniku loše godine)
amika amika 19:57 01.04.2024

Re: Krstareće i druge bombe

Послед¬њих дана живоtа велики Ле¬о¬нар¬до да Вин¬чи својим „огледалским” ру¬кописом ис¬пи¬си¬вао је јед¬но те исто пи¬та¬ње:
„Кажи ми да ли је икад ишта урађено?”
Кога је то питао? Ко је то умео и могао да прочита?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana