Motiviši me nežno I

dracena RSS / 09.08.2007. u 15:09

Dracenine "Mrvice"

Ako Kinez kad udje u neku javnu instituciju, recimo u Pekingu, na zidu ili stolu službenika vidi ovu sliku, odmah će mu biti jasno kako treba da se ponaša: ozbiljno i dostojanstveno i pritom može biti siguran da će se prema njemu odnositi na isti način, jer je ova slika simbol ispravnosti kineskih državnih činovnika. Ideogram pored cveta bele frezije znači otprilike „čist i nepodmitljiv". Niko zaposlene ne prisiljava da stave ovu sliku pored radnog mesta. Ostavljeno im je na volju da je trebuju ili da to preskoče... Savršen primer pravog načina da se zaposleni podstakne da prihvati poželjni obrazac ponašanja. Nema prinude, smanjenja plate, kritika, grdnji, omalovažavanja, isterivanja sa posla. Samo jedna sličica koja godi oku i duši zaposlenih i njihovih stranaka. Posao motivatora ona obavlja time što izlazi u susret nekim osnovnim ljudskim potrebama.

Osnova celokupnog čovekovog emotivnog života su potrebe. Zadovoljene ga čine spokojnim i srećnim, nezadovoljene pokreću da misli i deluje, uči, radi, napreduje, da se posvećuje uzvišenim ili manje uzvišenim ciljevima, da stvara umetnička dela, otkriva nove mikro i makro svetove, da plače, očajava, odustaje, tone u bespomoćnost, a zatim da se pridiže i ponovo pokuša da dodje do svojih ciljeva. Sistematski izostanak zadovoljenja potreba vodi u bolest i propadanje. Potreba ima mnogo i retko se dešava da je bilo koja od njih apsolutno zadovoljena, već se može govoriti samo o njihovom relativnom i privremenom zadovoljenju, pošto se potrebe stalno „obnavljaju". Što su potrebe bolje zadovoljene, razvoj ličnosti, čiji je cilj i ishodište zdravlje i ostvarenost, je brži i sveobuhvatniji.

Teorija motiva američkog psihologa Abraham Maslowa spada medju malobrojne psihološke teorije koje imaju široku primenu u radnoj svakodnevici (naročito u USA). Iako je postavljena još sredinom prošlog veka, bez nje ne mogu ni moderne menadžerske discipline kao što je npr. menadžment znanja, menadžment kriza, menadžment rizika. Ona je u medjuvremenu dogradjena i dopunjena modernim instrumentima, ali su njene teze do danas ostale na snazi u neizmenjenom obliku.

U knjizi Motivacija i ličnost (1954.) Maslov daje veliki doprinos nauci, izmedju ostalog time što produbljuje pojam 'motiv' pojmom 'potreba'. Za njega ne postoji, bar kod zdravih ljudi, motiv bez potrebe. Ali motiv može biti i sekundarne prirode tj. sredstvo za posredno zadovoljenje potrebe, a potreba je uvek krajnji cilj. Pritom potrebe deli na osnovne i druge. Osnovne potrebe su zajedničke svim zdravim ljudima i to u gotovo potpuno istom poretku, onakvom kakav je naveden u daljem tekstu. Pritom su samo nezadovoljene potrebe pokretači ponašanja. Zadovoljene potrebe ne učestvuju u organizaciji ponašanja ličnosti. One su prosto odložene 'ad acta' kao rešene. Nasuprot tome, nezadovoljena potreba potpuno zaokuplja pažnju ličnosti. Hronično izgladneo čovek misli samo o hrani, priča o njoj, sanja je. Može se desiti i da čitavu svoju životnu filosofiju oblikuje prema iskustvu osujećenja potrebe za hranom („više nikad u životu neću biti gladan.") Ovo se svakako odnosi i na ostale osnovne potrebe, s tim da su potrebe koje su preče istovremeno i snažniji organizatori ponašanja.

a. Fiziološke potrebe

b. Potreba za sigurnošću

c. Potreba za pripadanjem i ljubavlju

d. Potreba za cenjenjem i samopoštovanjem

e. Potreba za samoostvarivanjem

f. Želja za znanjem i razumevanjem

g. Estetske potrebe

h. Sloboda

Maslov slobodu da čovek radi ono što želi (ako se ne nanosi zlo drugima), da se slobodno ispolji, da istražuje i traga za obaveštenjima, da brani samog sebe, da brani pravdu, poštenje, istinu, red itd. smatra preduslovom za podmirenje ostalih osnovnih potreba. Iako se dvoumi da li da je uvrsti u grupu osnovnih potreba, budući da čovek na njeno lišavanje reaguje kao na lišavanje ostalih osnovnih potreba, ipak se odlučuje da je svrsta u preduslove, jer smatra da je ovakva reakcija na lišavanje pre posledica ugroženosti osnovnih potreba, nego na lišavanje same slobode.

Ipak naglašava da je značaj slobode jednako važan kao i podmirenje bilo koje osnovne potrebe i dodaje da tajnovitost, cenzura, sprečavanje komuniciranja ugrožavaju sve osnovne potrebe jer se tim lišavanjem onemogućava pristup podmirenju svake potrebe (ako nema slobode, čovek ne može da učini ništa za sebe, da stiče nova znanja, da se iskaže u umetničkom i drugom stvaralaštvu, da se suprotstavi opasnosti koja mu preti i obezbedi sebi sigurnost itd).

Ove potrebe se i u evoluciji i u razvoju jedinke i u svakodnevnom životu javljaju upravo navedenim redosledom i nema 'preskakanja faza': detetu ugroženom jakom bukom mora se prvo pružiti sigurnost tako što će buka prestati, da bi se kod njega javila potreba da bude voljeno itd. Tek kad je prethodna potreba zadovoljena, može se pojaviti sledeća. Da bi ličnost mogla pravilno da se razvija sve ove potrebe moraju bivati podmirivane u onom periodu kad se javljaju, ne pre i ne kasnije, pri čemu je bez ikakvog značaja da li je jedinka svesna potrebe ili nije (što je češći slučaj). Takodje, podmirenje mora da se desi preko odgovarajućih zadovoljavača. Nikakva zamena zadovoljavača ne dovodi do podmirivanja potrebe.

Pritom se ne može govoriti o potpunom podmirenju potreba, već o odredjenom stepenu relativnog zadovoljenja, što će reči da su kod većine normalnih ljudi sve osnovne potrebe istovremeno jednim delom zadovoljene, a drugim nezadovoljene. Što je potreba preča, ona je kod normalnih ljudi bolje podmirena, a one kasnije navedene bivaju sve manje i manje podmirivane. Maslov, zapravo, smatra da je tolerancija na osujećenje utoliko niža, ukoliko su potrebe preče. Drugim rečima, tek ako je čovek sit, napojen, siguran itd., pojaviće se sledeća potreba. Nasuprot tome, čovek ne mora da bude potpuno samoostvaren da bi se pojavile kognitivne ili estetske potrebe.

Na ovoj teoriji moderni menadžment gradi podsticajne sisteme oblikovane prema ljudskim potrebama. Izlazeći im u susret organizacija dobija efikasniji rad, lojalnije zaposlene i zdraviji kolektiv.

U sledećem postu detaljnije ću izložiti osobine ostvarene ličnosti i društvene aspekte razvoja ličnosti i ostvarenja.

Linkovi

Maslow Hierarchy of needs

Abraham_Maslow

Abraham Maslow


 

AtačmentiKomentari (31)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

dracena dracena 15:42 09.08.2007

Piramida potreba

blue blue 16:09 09.08.2007

ljuljaj me nezhno

pripada gde ?
pod: a, b, c .....
dracena dracena 16:13 09.08.2007

Re: ljuljaj me nezhno

Čini mi se pod a-h. :)
blue blue 16:21 09.08.2007

Re: ljuljaj me nezhno

e, vish.. bash tako.
dracena dracena 16:43 09.08.2007

Re: ljuljaj me nezhno - analiza

a. Fiziološke potrebe
potreba za hranom, vodom, umerenom toplotom, snom, seksom itd. Fiziološke potrebe imaju sve životinje, to su i prve potrebe u životu svake biološke jedinke. Bez njihovog podmirenja jedinka ne može da opstane, a njihovo neredovno podmirivanjenje u ranom uzrastu kod ljudske jedinke kasnije izaziva teška biološka i psihološka oštećenja.

b. Potreba za sigurnošću
može imati mnogo vidova: potreba za bezbednošću, stabilnošću, zaštitom, zavisnošću, slobodom od straha, strepnje i haosa, potrebe za strukturom, redom, zakonima, granicama, moćnim zaštitnikom itd. Svaka osoba voli siguran, sredjen, predvidljiv, zakonit, organizovan svet na koji se može osloniti i u kom se ne dešavaju neočekivane, haotične, neregulisane i opasne stvari, u kom ona ima moćne roditelje ili zaštitnike koji će je štiti od ozleda. Bez podmirenja ove potrebe, jedinka, doduše, biološki može da opstane, ali su posledice osujećenja ove potrebe ozbiljne. U ranom uzrastu deca bolje napreduju u krutoj rutini, nego u neorganizovanoj 'slobodi'. I odrasli ljudi više vole stalni posao od poslova na odredjeno vreme, poznato od nepoznatog, uobičajeno od neuobičajenog. U ovoj potrebi Maslov vidi i delimični uzrok za stvaranje religija, filosofije i drugih nauka. On smatra da one jedinki daju smislen i koherentan okvir za život i time pružaju sigurnost.

c. Potreba za pripadanjem i ljubavlju
I pored toga što je ova potreba česta tema književnosti, psihologija raspolaže sa nedovoljno podataka o njoj, možda i zbog toga što se još uvek potcenjuje značaj susedstva, kraja, družine, klana, klase, kolega sa posla itd, odnosno što se ova celovita potreba svodila uglavnom na ljubav roditelja ili ljubavnog partnera. Maslov je ubedjen da je osujećenje ove potrebe uzrok za buntovništvo i neprilagodjenost kod mladih, pa i za razne oblike patologije. S druge strane, snažan osećaj zajedništva koji drugovi iz teških ratnih ili vojničkih dana osećaju jedni prema drugima čitavog života, pokazuje koliko je snažna potreba za prihvatanjem.

Od a-c apsolutno.
Ček' samo da vidim šta piše dalje. :)
Ovo postaje sve interesantnije. :)

dracena dracena 17:08 09.08.2007

Re: ljuljaj me nezhno-pa da

d. Potreba za cenjenjem i samopoštovanjem
Ovu potrebu Maslov deli na dva niza: prvi je želja za snagom, postignućem, dovoljnošću, ovladavanjem i kompetencijom, samopouzdanjem u suočavanju sa svetom (dakle lični uvid u ove sopstvene osobine), a drugi je želja za prestižom ili dobrim glasom, statusom, slavom, vlašću, priznanjem, pažnjom, važnošću, dostojanstvom i uvažavanjem (što će reći da osoba želi da osobine iz prvog niza budu priznate i od okoline).
Zadovoljena potreba za cenjenjem i samopoštovanjem omogućava osećanje samopouzdanja, vrednosti, snage, sposobnosti, dovoljnosti, korisnosti i potrebnosti svetu. Osujećenje ove potrebe stvara osećanje manje vrednosti, slabosti i bespomoćnosti, a u krajnem ishodu dovodi do ozbiljnih neuroza.
Posebno treba naglasiti da je od presudnog značaja da se samopoštovanje zasniva na zasluženom poštovanju od drugih ljudi, a ne od lažnih premisa kao što su ime, slava ili neosnovano laskanje. Zasluženo poštovanje, dalje, može biti ili stečeno snagom volje, odlučnosti i odgovornosti ili ono koje dolazi prirodno i lako iz nečije same unutrašnje prirode i kvaliteta. Maslov u tom smislu preuzima termine Hornajeve idealizovano, lažno ja, stečeno snagom volje i stvarno ja koje je prava čovekova ličnost.

e. Potreba za samoostvarivanjem
podrazumeva čovekovu težnju da ostvari ono što u njemu postoji kao mogućnost, t.j. da postane sve ono za šta je sposoban da postane. Čovek mora da bude veran svojoj prirodi. 'Rodjeni' slikar mora da slika, muzičar da svira, peva ili komponuje, pisac da piše ako žele da budu mirni sami sa sobom. Od svih potreba, ova potreba se ispoljava na najrazličitije načine: neko može želeti da bude sportista, neko dobar roditelj, neko maketar itd. Vidovi su nebrojeni.

f. Želja za znanjem i razumevanjem
Pošto osujećenje ove potrebe ne dovodi do ozbiljnih bolesti, ona nije mnogo istraživana, tako da o njoj postoji malo podataka. Ipak, Maslov navodi slučajeve inteligentnih ljudi koji su, radeći beznačajne poslove, patili od osećanja dosade, praznine i besmisla i prestajali da pate kad su se prihvatale neke intelektualne aktivnosti (nastavljanje studija, pronalaženje zahtevnijeg radnog mesta itd.) Istorija čovečanstva je puna primera kad su ljudi tragali za istinom i po cenu sopstvenog života. Psihološki zdrave ljude privlači nepoznato, tajanstveno, haotično, neorganizovano, a dobro poznato za njih je često dosadno. Potreba za saznanjem vrlo je vidljiva kod sasvim male dece. Tome niko ne treba da ih uči, ali ova radoznalost pogrešnim vaspitanjem i institucionalizovanjem učenja u školama može da se ugasi. Zadovoljenje kognitivne potrebe doživljava se kao subjektivno zadovoljstvo i dovodi do vrhunskih doživljaja. ('Eureka, pronašao sam!'). Ova potreba ne nestaje kad se jednom podmiri, nego čovek ide dalje u detalje ili u širinu ka svetskoj filosofiji ili religiji. Ova saznanja istovremeno bivaju uključivane u celovite teorije, analizirane, organizovane i uključene u sistem vrednosti.

g. Estetske potrebe
Potreba za lepim je najmanje istražena. Medjutim, Maslov tvrdi da ona postoji bar kod nekih ljudi. Ovakvi ljudi se od ružnoće razbole, a lepota je jedini lek za njih. Ova potreba je prisutna kod gotovo svakog zdravog deteta. Takodje istorija umetnosti je dokaz da je lepota uvek bila ljudska potreba.

h. Sloboda (već prilično detaljno opisana u postu)

Dakle, uklapa se načisto.
Time Bandit Time Bandit 19:18 09.08.2007

Mnogo pisete i lepo ste povezali

Kineze i Maslow-a ciji radovi se nadovezuju na studije 30-tih i 40-tih godina. Takodje njegov doprinos treba gledati kroz njegovo okruzenje (socijalno pre svega) i tadasnji stepen tehnoloske razvijenosti . Danas, tesko bi nasli organizaciju koja ima ovakav pristup (verovatno i pogled na ciljeve se znacajno promenio)...
dracena dracena 08:15 10.08.2007

Re: Mnogo pisete i lepo ste povezali

Time, na ovoj teoriji se zasnivaju moderni podsticajni sistemi u menadžmentu, a naročito je značajna za menadžment znanja. U organizacijama koje svoju konkurentsku sposobnost grade na znanju više nema šale. Ljudi moraju da se osećaju DOBRO na poslu da bi mogli da se posvete učenju, da bi bili kreativni, inovativni, originalni. Menadžment je dužan da im to obezbedi, da zajedno sa zaposlenima stvara zdravu atmosferu i gradi kulturu znanja. Naravno, to nije ni malo lak zadatak, zahteva mnogo vremena i strpljenja, navike su okoštale i kod menadžmenta i kod zaposlenih, zloupotrebe "dobrote i popustljivosti" menadžera su moguće, ali menadžer mora da istrajava na novom stilu upravljanja i novim podsticajnim sistemima, inače će njegova organizacija ponovo "zaspati" u konvencionalnim obrascima koji su neefikasni i ne obezbedjuju inovativnost.
d j o l e d j o l e 20:10 09.08.2007

Lep post

Kako ovaj model ponasanja objasnjava da su u mnogim zajednicama veliki izvor problema (da ne upotrebim neku tezu rec) upravo pripadnici slojeva za koje se moze reci da su, bar relativno u odnosu na ostale clanove drustva, sigurno blize razresenju potreba, i to potreba slicnih onima koje ima i njihovo okruzenje. Kao da blagostanje u njima trigeruje sve ... ovog sveta. Naprimer, znas ono sto se kaze, sto je covek bogatiji sve manje ima, odnosno sve se vise kese o druge :)
dracena dracena 08:57 10.08.2007

Re: Lep post

Po Maslovu novac nije naročit zadovoljavač. Najdirektnije je povezan samo sa fiziološkim potrebama (hrana, stan itd.), a sa ostalima tek posredno. Npr. čovek naporno radi da bi zaradio za nov skup sportski automobil, iako mu i stari služi svrsi. Kupuje novi, jer očekuje da će tako pribaviti poštovanje okruženja. Da li je to zasluženo poštovanje? Ne bih rekla. Zasluženo je kad nas okolina ceni zbog onog što jesmo, kakvi smo po karakteru, koliko znamo, kako se ponašamo, a ne onog što imamo. Zato potreba za poštovanjem ostaje jednim delom nezadovoljena ako je zadovoljavač novac, ili samo novac.

Besomučna jurnjava za novcem meni i inače najviše liči na neurozu. Da se razumemo, Djole, nemam ja ništa protiv novca i bogatstva. Zato smo ti i ja i osnovali onu našu firmu, jel'da? (Mada nam nešto bogaćenje ne ide od ruke.) Lepo je biti bogat, ali je ružno živeti u grču.
d j o l e d j o l e 14:24 10.08.2007

Re: Lep post

Hteo sam da dam primer da nekad i manjak potreba ne mora obavezno da bude korak na bolje. Ne znam, razumeti svoje motive, ili tudje potrebe i motive ustvari je izrazito individualna stvar. Cesto iste potrebe proizvode potpuno razlicite motive kod razlicitih ljudi.

P.S.

Mozda ovom spisku treba dodati, bar u nekom tragu, potrebu za bar minimalnim osecajem nekakve pravde (i kod onih koji joj se nadaju, i kod onih koji je puna srca krse).

P.S.S.

Ko kaze da se nismo obogatili :)))
dracena dracena 16:07 10.08.2007

Re: Lep post

d j o l e
Hteo sam da dam primer da nekad i manjak potreba ne mora obavezno da bude korak na bolje. Ne znam, razumeti svoje motive, ili tudje potrebe i motive ustvari je izrazito individualna stvar. Cesto iste potrebe proizvode potpuno razlicite motive kod razlicitih ljudi.

Pretpostavljam da ovde govoriš o patologiji podmirenja potreba. Maslov to naziva "metapatologijom" koja se ispoljava u nedostatku smisla, vrednosti i u osećaju praznine života. M. smatra da dete treba da oseti i čvrstinu, upornost roditelja, osujećenje, disciplinu i granice. Ako toga nema, onda će podmirenje njegovih potreba skliznuti u beskonačno povladjivanje. Dete treba da oseti da ga roditelj voli i poštuje, ali da voli i poštuje i sebe i druge ljude. Mlad čovek osim podmirenja potreba ima i neke dodatne zadatke i obaveze koje mora sam da izvršava (samovaspitanje, rad na sebi).
I mnogi odrasli ljudi kod kojih su neke potrebe u kontinuitetu duže vremena bile zadovoljene prestanu da to cene, a priberu se tek kad izgube.
Mozda ovom spisku treba dodati, bar u nekom tragu, potrebu za bar minimalnim osecajem nekakve pravde (i kod onih koji joj se nadaju, i kod onih koji je puna srca krse).

Da, mislim da je pravda jako važna potreba, naročito u zajednicama u kojim je dugo vladala nepravda. Mogla bi se svrstati u potrebe za sigurnošću.
Ko kaze da se nismo obogatili :)))

Vidi mene! Zaboravila šta su prave vrednosti.
Ili ti, Djole, možda imaš neki tajni račun u švajcarskoj banci kao svaki pošten tajkun?
d j o l e d j o l e 17:19 10.08.2007

Re: Lep post

Bas lepo kada se uortacis sa nekim koji je uvek jednu recenicu ispred tebe ... pretekla si me sa ovom predzadnjom recenicom :)
dracena dracena 18:42 10.08.2007

Re: Lep post

Ponekad ja preteknem tebe, ponekad ti mene. :)
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 20:35 09.08.2007

jao

ja ne umem da mislim kroz potrebe.
mene je najinteresantniji proces, ne cilj.
pa onda ritam, dinamika, to mi vazhno, vrlo.
i gde u tu piramidu da turim radoznalost i duhovitost?

:)
dracena dracena 09:07 10.08.2007

Re: jao

Vesna Knežević Ćosić

i gde u tu piramidu da turim radoznalost i duhovitost?:)

Radoznalost spada u kognitivne potrebe. Normalno je da čovek želi da istražuje i stiče nova saznanja. NEnormalno je biti ravnodušan prema svetu u kom živimo.

Humor i smeh Maslov nije uvrstio u osnovne potrebe, mada govori o njima kao sredstvu za postizanje homeostaze (prvobitnog stanja ravnoteže), pa bi najpre mogli da se svrstaju u fiziološke. Mogu to malo istražiti za sledeći post i opisati u jednom odeljku.
Duhovitost je, pak, osobina koju neki ljudi imaju više, neki manje. I o duhovitosti ostvarenih ljudi ću pisati u sledećem postu.

Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 20:38 09.08.2007

:)

a i ako bih morala da izaberem samo jednu rec
i pod taj sheshir sve da turim
onda bi to bio ritam.

zaista mislim da je sve ritam.

Черевићан Черевићан 21:02 09.08.2007

трагом основне љуцке потребе ,под Ц

у тишини ноћи
сан у капке неби
па умишљам ,штаћу
покрај мене ти

јер назирем лажљив
такорећи слутим
да бих био пажљив
док ти телом блудим

да те собом чарам
ко сенка лутањем
усне ти затварам
пољупцем ћутањем

да ти . . да ти
незнам сетити се дражи
па да најзад схватиш
сву искреност лажи

(напомена . . . .песма је упућена умишљеној женској. мислим, да небуде неспоразума)
dracena dracena 09:15 10.08.2007

Re: трагом основне љуцке потребе ,под Ц

Dunavski gusare,
mislim da je ceo život vas umetnika "pod C". I to je lepo, to vas najviše i čini umetnicima.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 21:18 09.08.2007

khkhkh..:)

pod koju potrebu bi turila or'ginal porculan ovdashni, micu trofrtaljku,
slushanje njenih serbskih ljubavnih - kad se vrati sve ce da mi plati, aoooooj!
a baska napajanje edukatvnim - drz' se ceri deviznoga qrca... drs se marke i dolara

pod fizioloshke?
:)
hehe, aj uvedi bar ontoloshke, mis'im....
dracena dracena 09:09 10.08.2007

Re: khkhkh..:)

Vesna Knežević Ćosić
pod koju potrebu bi turila or'ginal porculan ovdashni, micu trofrtaljku,.

Ne znam šta da ti kažem, draga Vesna, valjda pod najnižu moguću (negde daleko ispod fizioloških). Nisam pametna.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 01:10 11.08.2007

Re: khkhkh..:)

hmm, hmm, a uzhivanje u horskom pevanju? umetnichkoj muzici?

:)

mojne da te zbuni pominjanje mice, strukturalno, sve je to muzika
dracena dracena 07:14 11.08.2007

Re: khkhkh..:)

Vesna Knežević Ćosić
hmm, hmm, a uzhivanje u horskom pevanju? umetnichkoj muzici?

Može u estetske potrebe?
Ili u potrebu za samoostvarenjem?
S tim što sam se za MIcu Trofrtaljku predomislila, pa bih je od jutros svrstala u patologiju, ako mi je dopušteno predomišljanje i izvoljevanje. :)
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 08:11 11.08.2007

Re: khkhkh..:)

S tim što sam se za MIcu Trofrtaljku predomislila, pa bih je od jutros svrstala u patologiju


ccc

po toj logici, posto si hranu i seks svrstala u fizioloske potrebe, losa klopa i bedan seks bi bili patologija?

shkripi, draceno, nema ljutish:)p
dracena dracena 08:44 11.08.2007

Re: khkhkh..:)

Ma zezam se, Vesna. Jutros mi je neko prekoputa na momenat pustio neku strahotu od turbo-folka, pa se mislim je li on lud ili sam ja luda kad mi u subotnje rano jutro smeta umetnost.

Što se Mice Trofrtaljke tiče, moram da priznam da taj svet ne poznajem i ne razumem baš najbolje, pa ne znam da li ona to što peva shvata ozbiljno i da li njeni slušaoci njene pesme konzumiraju zaozbiljno ili kao zezanje.

Naravno da nema ljutiš. Zašto bi bilo?
dracena dracena 10:17 10.08.2007

Motivator

Time Bandit Time Bandit 02:59 11.08.2007

Niko ne pravi tortu od sredine

ako je krajni rezultat bitan; lepa i ukusna torta.
Primecujem Dracena da Vi nekako uspevate da u svim tema krenete od sredine, sto moze da znaci da Vam pred-istorija teme nije bitna ili da nema nikakvog znacaja. A ima i trece, vise verovatno, ukuckali ste rec teorija ili sl. na Wikipedia, i odabrali druga Maslowa (lepo je to on sklopio, imaju lepe slicice, itd.). Enciklopedija, moze da bude izvor za reference, ali za nesto ozbiljnije knjiga ( mnogo knjiga tacnije) je bolji izbor.
Ako imate vremena, nije lose da pogledate "Hawthrone experiment" i njegova tumacenja (to je ono sto je Maslow imao na umu kada je radio svoje eksperimente i teorije). Najnovija istrazivanja (izvor - potomci ljudi koji su ucesvovali u eksperimentu) su potvrdila da su ucesnici bili enormno novcano nagradjeni, a Maslow i drugovi su mislili drugacije...
dracena dracena 07:08 11.08.2007

Re: Niko ne pravi tortu od sredine

Time Bandit
ako je krajni rezultat bitan; lepa i ukusna torta.
Primecujem Dracena da Vi nekako uspevate da u svim tema krenete od sredine, sto moze da znaci da Vam pred-istorija teme nije bitna ili da nema nikakvog znacaja. A ima i trece, vise verovatno, ukuckali ste rec teorija ili sl. na Wikipedia, i odabrali druga Maslowa (lepo je to on sklopio, imaju lepe slicice, itd.). Enciklopedija, moze da bude izvor za reference, ali za nesto ozbiljnije knjiga ( mnogo knjiga tacnije) je bolji izbor.

TIme, u pravu si da mi predistorija nije mnogo bitna. Ranije sam preterano sistematizovala i detaljisala, što nije loše samo po sebi, ali sam teško završavala radove. Zato sam promenila način rada i sad uvek "tučem zmiju pravo u glavu". Dakle prvo obradim suštinu, a za detalje ne brinem mnogo, ako ostane vremena, dobro jeste, ako ne, ništa. Ali kako ja dolazim do znanja i kako njime raspolažem nije važno, to ionako niko osim mene ne može da razume, sve dok nekom koristi ono što napišem.
Ovo što sam ovde iznela nije iz Wikipedije, nego je za mene stara materija, odavno prežvakana, sazrela i odležala, a to je jako vredan kvalitet, jer je takvo znanje lako razumljivo i primenjivo.
Molila bih te da budeš strpljiv. Još par postova i zaokružiću jednu veliku i važnu temu koju smatram da sam dužna da izložim javnosti. Onda će ti se sve kockice uklopiti i videćeš zašto sam morala baš ovako. Nakon toga ćemo moći polako da diskutujemo i o Hawthrone eksperimentima i o nastanku trećeg puta ("treće sile" i o mnogim drugim zanimljivim temama.

PS: U Wikipediji Maslow i nije baš najbolje obradjen, a ni sličice nisu upotrebljive. :)
PPS: Torta jeste najvažnija, jer spada "pod a", ali već u mom sledećem postu koji upravo pišem videćeš da je sve relativno. :)
PPPS: Volela bih da me oslovljavaš sa "ti".
Time Bandit Time Bandit 15:56 11.08.2007

Dobro, stize i torta

ako je to tako kao sto je objasnjeno (nisam bas siguran da li pod a ili g)Vas proces je sasvim u redu (zenska prica), moj nacin je drugaciji (muska prica), sta je bolje nisam siguran, ali treba traziti.

Ne zamerite Dracena zbog Vi, to je ovaj radi mene, nesto kao autocenzura. Kada se bolje upoznamo, nestace samo od sebe.Time Bandit Time Bandit 16:27 11.08.2007

Ako Zacher nije po volji

imamo i sledece. Ali provo recite da li ima neke veze izmedju "trece sile" , "sestog principa" i "osmog putnika".

dracena dracena 17:29 11.08.2007

Re: Ako Zacher nije po volji

Oho ho, moje dve omiljene torte, Sacher i Käsesahne. U mojoj sveščici sa receptima ove dve i Swarzwälder Kirschtorte su svrstane u moje omiljene ali koje nikad ne uspevam da napravim kako treba.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana