Lingvistika| Ljubav| Region| Život

дојди код мен да се гушкамо

Черевићан RSS / 19.08.2012. u 12:44

има 1, радимо скупа, Пиле га зовемо,овдашњи, који нас причањем на локалном шопском баш уме да слуди у неразумевањуга, но казивање му мамљиво звучи па га уснимих, те преписах, можда понеко . . . понешто . . . и скопча

ветар ти и таја телевизија бабу због њу че си изгубим.удзрне се богати у това танаће оди сабале а гаси га ночњам кој знаје у који заман.спрчка понешто за једење колко да ни не срти дудукат и не свири по мешину, врљи накокошћете забрка на прашчината па ударне у телевизор. А ја, завалија, ако не задремам до Перчу Кљувидрво, јал до морнаратога што млого обича штављак , то оније бе, Попај, сис чибукат, штп му је шволерка Оливера, плна капа.беше пак ђене ђене додек мојата не вану почињем и онија срамотна работа да гледа.срам да ђу је дрта конда.и ја нећипут позадзрнем нечу си чепим уста ама штом се ване густи да че да простите праје срамотно отидим си да си легам срамота ме и оди самусебе а бабуту у очи не смијем да погледам, а и ка види какво онија синдраци работе че се каква је замлзена ване замлачује и на мен зор да дува па куде ја овакв недгав после да се девам.ама мани што гледа него после сас Суску ка дојде на поседк глава у главу па распричају кво су нч с виделе. Ја си лежим обрнул сам се кмто дзид и прајем се да дремем а начуљил сам уши да чујем кво че се запљескују.

 

- и тека Сусће излезоше си срам да ђи је голи диптен па се вануче грваљају а онија црн како котле накалаисано, а наснован, да простиш како сас магаришта на делидбу да је бил.
Мен промлну да случај да рече, а неје како онија мојити, ама она даде Бог оди варкање да си доприча забовари.
Суска долња да не остане че расказује
- а да видиш чудила у онуја серију сас двете да се крстиш.ели како башта, мајћа и черка па черката вану да дава зор да се жени. Млого обича једно момче ама га баштата ич не бенђедисује.после се черката ожени а баштата не зарезује мајћуту па се шолерисује сас једну девојћу.после мајћата това чује па се и она ване швалерисује сас комшију.баштата се расрди а зетат срам да га је смеша краци сас тштуту.
ova1.jpg 
Бабата ми позинула па не трепче Суска везе ли везе
- после се шволерат на тштуту вану подвачује сас некоју на коју је веч врљил мерак дедата му, на онуја зто си има једног шволера што ђу после нече него оче онуја коколестуту.
Тека ли бабо реко си себе чеке саде Суска да отиде па чете ја колеџујем.
Отиде се онајајте ороспија а ја вану да брукам мојуту, те тека ли, те неје ли те срамота, те това ли је за дрте бабичће, че чује некој кућу да ми резилиш. Остар ја ама бабата си ни на теквојате не дава него ми се Бог ти душа чк и обрну
- кој ти је крив дртљо што си културно затлцан. Онија на телевизорат белћим по знају оди теб какво требе да пуштају народ културно да се уздидза.кво ли па ја оратим теб ни војна музика не мож да помогне.
Кажем ви заштурела жена под стари дни. Ама че ме извинете,че вам допричам друђи пут.са морам да прајимо живо здраво .

 Komentari (68)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

muaddib92 muaddib92 13:08 19.08.2012

Вади га батко..

Опасне работе, погуших се от смеј
Чекамо наставак и поздрављамо, ми воајери
Черевићан Черевићан 15:21 19.08.2012

богме

и сам Пиле је таки склон шали на локолном да сањим никад досадно ,јоште када би се све и разумело . . ал лагацко . . можда и буде наставака г muaddib-у , фала најавки.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:55 19.08.2012

Re: Вади га батко..

muaddib92

Чекамо наставак и поздрављамо, ми воајери


Ja bih, g. Čer, pre nastavka molio prevod.

Probao sam sa gugl prevodilac sa srpski na hrvatski, koji također razumem, ali evo šta je ispalo:

"vjetar ti i taja televizija babu zbog nju če si izgubim.udzrne se bogati u tova Tanac odi SABA a gasi ga Nočnje koj znaje u koji zaman.sprčka ponešto za jedenje kolko da ni ne srti dudukat i ne sviri po mješinu, vrlji nakokošćete zabrka na praščinata pa udarne u televizor. A ja, zavalija, ako ne zadremam do PERC Kljuvidrvo, jal do mornaratoga što mlogo običa štavljak, to onije be, Popaj, sis čibukat, štp mu je švolerka Olivera, plna kapa.beše pak đene đene dodeka mojata ne vanu počinjem i onija sramotna rabota da gleda.sram da đu je drta konda.i ja nećiput pozadzrnem neču si Cepim usta ama štom se vane gusti da če da prostite Praje sramotno otidi si da si legama sramota me i odi samusebe a babutu u oči ne smijem da pogledam, a i ka vidi kakvo onija sindraci rabote če se kakva je zamlzena vane zamlaćuju i na men zor da duva pa kude ja ovakv nedgav poslije da se devam.ama mani što gleda nego poslije sas Susku ka dojde na posedk glava u glavu pa raspričaju kvo su nč s vidjele. Ja si ležim obrnul sam se kmto dzid i prajem se da drema a načuljil sam uši da čujem kvo če se zapljeskuju."Черевићан Черевићан 22:08 19.08.2012

умолба

Ваша г Stojković-у је посве на месту и превод ће уследити у разумном временском периоду . хвала на јавки.
Черевићан Черевићан 18:37 22.08.2012

дођи код мене да се мазимо

Ветар да однесе и тв бабу ћу због њу да изгубим.упиљи се богати у тај плех од ујутро а гаси га козна кад ноћу.направи понешто за јело колко да има и да не звижди по стомаку баци кокошкама замеша прасцима па се упиљи у тв.а ја јадан ако не заспем док почне пера детлић или морнар попај који много воли спанаћ онај попај с лулом што му швалерка олива пуна капа.било је овако онако док моја није почела да гледа у оне срамне ствари.срам да је буде стара.и ја понегад бацим поглед нећу да кривим уста али чим почну да простите да раде срамотне радње одлазим да спавам срамотно ми од себе самог а бабу у очи не смем да погледам а и кад види шта они раде каква је јадна почеће и мене да тера на исто па где ћу ја овако неспособан да се денем.али не само што гледа него после са Сузом кад дође на разговор у поверењу говоре што су ноћас гледале.ја лежим окренут зиду правим се да спавам а начуљио сам уши да чујем шта ће баљезгати.
- И тако Суза,изађоше срам да их буде потпуно голи па почеше да се ваћаре а он црн као некалаисан котао а надарен да простиш као да је са магарцима делио имање.
мени прође кроз главу да случајно не каже није као онај мој али даде бог да од журбе заборави да заврши причу.
Суза да не остане испод поседа и она прича
- Да видиш у оној серији са две да се крстиш има као отац мајка и кћер а кћи наваљује да се уда.много воли једног момка али отац га уопште не подноси.после се кћи оженила а отац не гледа мајку па поче да се швалерише са једном девојком.после мајка то чује па и она почне да се швалерише са комшијом.отац се изнервирао а зет да га је срамора крсти ноге са таштом
баба је отворила уста и не трепће а Суза везе ли везе.
- после је таштин швалер почео да се ваћари са неком на коју је већ бацио око његов таст а која већ има једног швалера који је после није хтео него је хтео ону са буљавим очима.
јел тако баба рекох себи чекај да Суза оде па ћу ја да те доведем у ред.
Оде она роспија и ја почех брукам моју.
- Толико је није те срамота па је ли то за старе бабе чуће неко да ми кућу брукаш.
оштро ја али баба не хаје него се обрецну
- Ко ти је крив старче што си културно затуцан.они са тв ваљда знају више од тебе шта да пуштају да се народ културно уздиже. Шта ли ја говорим па теби ни војна музика не може да помогне.
Кажем вам полудела жена под старе дане али извините други пут ћу да довршим причу сад морам да се поздравимо.


пошовани г Stojković-у испуњавам обећање ( уз помоћ г Пилета,наравски)
NNN NNN 14:59 23.08.2012

Re: дођи код мене да се мазимо

Да видиш у оној серији са две да се крстиш има као отац мајка и кћер а кћи наваљује да се уда.много воли једног момка али отац га уопште не подноси.после се кћи оженила а отац не гледа мајку па поче да се швалерише са једном девојком.после мајка то чује па и она почне да се швалерише са комшијом.отац се изнервирао а зет да га је срамора крсти ноге са таштом
...
- после је таштин швалер почео да се ваћари са неком на коју је већ бацио око његов таст а која већ има једног швалера који је после није хтео него је хтео ону са буљавим очима
Ovo nije lako da se isprati ni na srpskom
Черевићан Черевићан 17:04 23.08.2012

заврзлама

до јаја, кратко казано ,г 3N
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:14 19.08.2012

Mene mi je milija hrana...

...od ONOGA.
Baš sinoć pričamo o Pirotu i našim prijateljilma koji preko grčke firme rade na tom putiću, valjda ste i vi tu.
I Grci kažu da su oduševljeni hranom i Piroćancima. Ali baš oduševljeni. I plata uredno ide, malo u dinarima, malo u Evrićima.
A meni sve milo.
I kad god naši prjatelji Grci idu do svog Sereza (a nekad bio naš oni ponesu gomilu paradajza, luka, vina, mesa,... jer , kažu, u Grčkoj je sve bezukusno a sve pirotsko je fantastično.
Ma hoće i da kupe neku vikendicu kod Pirota, jer ako ostanu neku godinu isplati im se.
A tekst ništa nisam razumeo, moram da ga bacim na Google, možda on bolje razume, ako im ne capne server ili serviser od prevodilačke i interpreterske muke procesorske.
muaddib92 muaddib92 13:54 19.08.2012

Re: Mene mi je milija hrana...

A tekst ništa nisam razumeo,

Кинге, не бих ја да паметујем, али погледај само ово:
а онија црн како котле накалаисано, а наснован, да простиш како сас магаришта на делидбу да је бил.

Черевићан Черевићан 15:25 19.08.2012

г Кингу

помислите тек како је мени закуцавање текста муку чинило успут тек понешто разумевајући од истога.заноктице добих отруда. Вама фала да пажњу на текст обратисте.
Черевићан Черевићан 15:30 19.08.2012

да

г muaddib-е уочих у говору им подоста поштапалица порнографске основе али када они то збрзају у говору мало је оних који на то пажњу обрате. поготову ми . . у пролазу.
mirelarado mirelarado 17:57 19.08.2012

Re: да

када они то збрзају у говору


Па, морају тако, пироћански штедљиво, не разбацују се ни сугласницима, а самогласнике негде брижљиво крију. :)
Черевићан Черевићан 18:22 19.08.2012

то да

док акценте тек да поменемо драга гђо mirelarado што пиротском говору даје изражену карактеристичну особеност. за разлику од књижевног говора (4 акцента) у пиротском се корости само 1 који се може наћи на сваком слогу у речи па тако ,зависно од његовог места, речи добијају различита значења. . . прочитах код г П.Ивића
muaddib92 muaddib92 16:20 20.08.2012

Re: да

подоста поштапалица порнографске основе али када они то збрзају у говору мало је оних који на то пажњу обрате. поготову ми . . у пролазу.

arianna arianna 13:48 19.08.2012

Л'ко је

вам да се шољћате, aма еве један с'н


Сањува преди с′вњушку некак′в с′н. Он истинсћи, ко да с′м га у биоскоп гледала, ко да је стварно било:

„Ја, ко стојим на вр брдо. Слнце там′н што је изгрејало. Окол мен трава, неокосена. Зелена, зелена – ал неје голема, там′н поподрасла, још неје за косење. У долинкуту – неква деца беру црешње. Накачила се по дрвјата, савијају грањће, па како кују савију оно се бл′сну крупне, црвене црешње, дори бордаве колко су зреле. А кроз њи има по некоја још зелана - аметом зелена ал и она крупна. Ма зачуди се: како су црешњете толго големе – ко шишарће дојду!?

Изока по децата, височко се укачила па се уплаши да не попадају! Гранћете на којето стоју т′нће, т′нће а она ко пилетија на њи... Како ме она видоше, ја се некао прзну оди мокру траву и наназадачћи, само се свлеко нанадол низ падинуту! А дол некаква тавнина. Црешњете висоће па им се гранћете измешале, допипују се и све премрежиле... Погледа нагор – не видим ни сл′нце, ни небо а ни децата ји нема више. Саде чу како се однегде на с′в глас смеју!“

У тија ма′а трепну те се разбуди. Седо у кревет и поче се разглеџујем – још се не могу опасуљим куде сам. С′нат ме преузел и не пушта ме! Некво дрезгаво ми дојде, па се стресо. Суну се за стовну (стоји ми на зем′ при главу да ми је при руку ако ми се ночом припије водица), наврну те, тиће из њу пину некоју гл′тку. Сипну си малко на шаку те се пљесну по очи и лице. Кво ли ми би да овакво некво сањујем? На кво ли тој мож да излезне? Колко се ја разбирам у с′нови (неје млого само оноја што сам чула од постари и оди бабу си), не ваљаје кад сањујеш појање – че викаш! Ако сањујеш да викаш – некво че се зарадујеш! Бистра вода – слзе, мутна – смеј! Црвено на радос, бело неје добро – че чујеш некво лоше! Ал мојви с′н некак′в измешан: Црешњете црвене и зреле – тој би требало да буде на добро! Не ваљаје што има по некоја зелена! Сл′нце је на добро, ал не ваљаје што падо надол (додуше само се свузга). И т′внината не ваљаје, и травата што је толко зелена, додуше неје голема – тој ме малко утеши.

„ Знам ли га?“ – помисли си, и прекрсти се! Кво је је - тој је! Какво буде, че си буде. Кво је Господ рек′л - тој ти је!


и еве нешто да се народ културно уздиза :)))
белћим ме неће обришу
Черевићан Черевићан 14:49 19.08.2012

хвала

драга arianna да својим коментар-прилогом обогатисте овај блог причама оданде
mariopan mariopan 21:53 20.08.2012

Re: Л'ко је

arianna
белћим ме неће обришу

Ne brini, mislim da i moderaciji treba prevodilac.
jesen92 jesen92 14:17 19.08.2012

...

...ne mogu da verujem da ste sve ovo zapamtili...bice da vam je Pile diktirao:)
Черевићан Черевићан 14:27 19.08.2012

указано спочетка

но казивање му мамљиво звучи па га уснимих, те преписах,


без помагала званог мобилни телефон ништа од овог писанија било неби драга гђо jesen92 , хвала на дружењу
jesen92 jesen92 17:11 19.08.2012

Re: указано спочетка

но казивање му мамљиво звучи па га уснимих, те преписах,

..povrsno mi bilo citanje ocigledno..izvinjavam se..
anamarkana anamarkana 15:03 19.08.2012

bogami ...


mnogima će zatrebati rečnik
Черевићан Черевићан 15:36 19.08.2012

ма без

помагала речничког овакви текстови нам само звуче препознатљиво ич их неразумевајући притом.лепо написа кадгод г Радовић Душан . . .
језик наших завичаја припада другој цивилизацији и историјски је превазиђен.нема будућности.нови,заједнички језик, угрозио је наше лепе,сликовите и атрактивне завичајне језике и осудио их на пропаст и заборав.. . .

драга anamarkana, хвала на коментару.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 16:02 19.08.2012

uf


Drugi put dodjem dovde:
- и тека Сусће излезоше си срам да ђи је голи диптен па се вануче грваљају


i ostanem u zbunu!


Teska literatura gsn Cer!
Черевићан Черевићан 16:54 19.08.2012

сагласан

гђо dusanovaiivanovamama са тежином пироћанског тексторека. хвала на коментару.

реченица пак која Вас у збун доведе казује . . . да изађоше голи (пред Суску) и почеше да се непристојно телесно додирују . . .

Jukie Jukie 23:03 19.08.2012

Re: сагласан

Черевићан
гђо dusanovaiivanovamama са тежином пироћанског тексторека. хвала на коментару.реченица пак која Вас у збун доведе казује . . . да изађоше голи (пред Суску) и почеше да се непристојно телесно додирују . . .

Ja sam naišao na neku rečenicu u kojoj je "baštata" nezadovoljan time o čemu se već radi u priči pa me zbunjuje da li je to neki baštenski vilenjak ili pravi otac (tj. komšija koji zna da je dete njegovo)
blue_song blue_song 00:34 20.08.2012

Re: сагласан

Baštata je otac:)
Na bugarskom je - bašta, a mislim da Pirocanci na sve to dodaju kao neki njihov sufiks -ta. Kazu i majkata a valjda i tetkata. Zurkata:)
Черевићан Черевићан 20:08 21.08.2012

радња

се прилично искомпликовала тако да ни сам више несигурам у оно што уверен бих г Jukie, па нек и остане тако, зарад збуњозе свеукупне . . . ХВАЛА на дружењу
vranac147 vranac147 08:33 23.08.2012

Re: сагласан

blue_song
Baštata je otac:)
Na bugarskom je - bašta, a mislim da Pirocanci na sve to dodaju kao neki njihov sufiks -ta. Kazu i majkata a valjda i tetkata. Zurkata:)


-ta je odredjeni chlan, kao 'The' u engleskom.
pirot koristi samo taj jedan oblik, na 'T', okolina ima odredjeni chlan ko u makedoniji, ono, razlikuje se shta je blize, dalje, pre- sada...
primer
"Daj mi chashuTU" je za sad i ovde, a ako prichash o nechemu shto nije tu, ili nije sad, bilo bi "vide li majmunaNOG..." otprilike
Черевићан Черевићан 17:07 23.08.2012

језичких

појашњења . . . никад доста , ХВАЛА г vranac
Ivana Knežević Ivana Knežević 16:03 19.08.2012

I u Pirotu

isto rade, samo drugo pricaju.
Черевићан Черевићан 16:29 19.08.2012

хе,хе

приче су приче а работа је . . работа, драгами гђо Knežević , ФАЛА на дружењу.
muaddib92 muaddib92 16:25 20.08.2012

Re: I u Pirotu

isto rade, samo drugo pricaju.

.. само се гушкају
blue_song blue_song 18:44 19.08.2012

sifra

Nesto razmisljam... ovo je idealno za sifre. Recimo, na nekom svom onlajn nalogu stavis, pardon - turis sifru

позадзрнем
ili
бенђедисује
... i nakrivis kapu. Cak ne treba ni enkripcija. :)
Черевићан Черевићан 21:10 19.08.2012

шифарник

склепан од пироћанских језичких локализама био би тврђи залогај за многе шифранте како професионалце тако и оне који ,наравно, нису из тог краја, упс.

blue_song , хвала на коментару.
blue_song blue_song 00:25 20.08.2012

Re: шифарник

Milo mi je.

Nisam izdrzala pa ukucah na google(com) позадзрнем. I nema nista. Jedino ovaj vas blog izlazi kao rezultat ako se ukuca na cirilici, dok je na latinici rezultat nula. Isti rezultat i na google(rs). Sjajno. Pa koliko je ovo mocna rec kad se tako sakrila, kao stvorena za sifrarnike :)
Takodje sa pretragom filetype:pdf nema nista.

Posto sam nekad malo ucila knjizevni bugarski, a ovde nalazim vezu jer su slicne reci, evo samo za Gugl slobodna eksluziva iz Чар riznice:


позадзрнем, pozadzrnem - bacim pogled, malo pogledam, gvirnem

Черевићан Черевићан 18:31 20.08.2012

захвала

Вама mrs.blue_song на помоћи нам свима присутним у појашњењима појединих речи а на пироћанском
tyson tyson 09:03 20.08.2012

Srpska Enigma


Ovaj jezik vojska da usvoji kao šifru i bog da ih vidi; kao onomad Amerikanci što su se dopisivali na jeziku Navaho indijanaca, na užas neprijateljski raspoloženih Japanaca i njihovih domaćih pomagača.Черевићан Черевићан 18:27 20.08.2012

искрено

сумњам г tyson да ће будући шифарници имати за подлогу слова тјст речи . машта људи нема граница , а како ће то изгледати ипак немогу ОВАКО ЈАВНО да предочим читаоцима, упс.

наравски, на дружењу ХВАЛА.
nsarski nsarski 21:49 20.08.2012

Re: Srpska Enigma

Ovaj jezik vojska da usvoji kao šifru i bog da ih vidi; kao onomad Amerikanci što su se dopisivali na jeziku Navaho indijanaca, na užas neprijateljski raspoloženih Japanaca i njihovih domaćih pomagača.


Istine radi, Navajo code talkers se nisu dopisivali jer taj jezik nema pismo. Ljudi obuceni da se tim jezikom sluze su se uglavnom oglasavali telefonom ili pomocu radio veze.
Черевићан Черевићан 23:15 20.08.2012

ето

начина да се разноразних информација докопамо само треба убости тему, ко овај пут, ХВАЛА на посети те указу, г nsarski.
mariopan mariopan 09:41 20.08.2012

:-)Da li možete da mi javite koju su to seriju gledale?
Na moj TV to nema.
Черевићан Черевићан 18:16 20.08.2012

хе,хе

чим Пилета сретнем . . биће Вам јављено ,драга гђо mariopan , годи када сте са нама, ХВАЛА.
Черевићан Черевићан 18:46 22.08.2012

и поред

добре воље г Пиле се не присети на кој' је то тв радња из приповеткице праћена но додаје да оманути нећете коју год серију креснете . . свуд се ваћаре, пре или касние, драга гђо mariopan .
politicar politicar 18:11 20.08.2012

Sve iz Pirota

Mogu ti reći da si pokupio skoro sve arhaizme iz Pirota,

Možda fali: poganac se zavrel pod kavtor, če berem šušpe u oprešku i td. Od danas sam verni pratilac ovog bloga. Živeli!
Черевићан Черевићан 18:23 20.08.2012

част

ће ми чинити да се дружимо и у текстовима који ће уследити г. politicar-е . што се пак тиче архаизама пиротских које су последица метатеза ( премештање појединих слогова у речи а да значење исте остане непромењено)тек би се оњима могла . . прича испричати.
arianna arianna 18:44 20.08.2012

Re: Sve iz Pirota

politicar
Mogu ti reći da si pokupio skoro sve arhaizme iz Pirota,

Možda fali: poganac se zavrel pod kavtor, če berem šušpe u oprešku i td. Od danas sam verni pratilac ovog bloga. Živeli!фале и суве попошке, вурда, татлије, обђе, сукаљка, накладено кубе,kутлаве нође, ма има ги а и аку ги нема че га напраимe...б'ш ко овија радијатор

Черевићан Черевићан 23:18 20.08.2012

приказано

грејно тело је . . баш дојаја, онако , ха,ха, драга arianna
NNN NNN 13:40 21.08.2012

Re: Sve iz Pirota

Od danas sam verni pratilac ovog bloga.
meni ovaj baš teško pao
Черевићан Черевићан 19:28 21.08.2012

баланс

читалачких укуса на блогу је основ мотива да се уопште опредељујемо за нове прилоге драги г 3 N, вазда сте ми драги као коментатор.
vranac147 vranac147 08:48 22.08.2012

Re: Sve iz Pirota

arianna
politicar
Mogu ti reći da si pokupio skoro sve arhaizme iz Pirota,

Možda fali: poganac se zavrel pod kavtor, če berem šušpe u oprešku i td. Od danas sam verni pratilac ovog bloga. Živeli!фале и суве попошке, вурда, татлије, обђе, сукаљка, накладено кубе,kутлаве нође, ма има ги а и аку ги нема че га напраимe...б'ш ко овија радијатор


aaaaaaaa ne! to je vec Luznica i Korubina (koritnicka kotlina). Mada sam za kutlave nodje chuo samo Preko rampu (Bela Palanka)...
Черевићан Черевићан 19:18 22.08.2012

поздрав

за г vranc-а , хвала да сте евидентирали ову причицу.
mikele9 mikele9 22:09 20.08.2012

baš, baš...

Перчу Кљувидрво

E njega sam se baš zaželeo, mada ga kod nas vikav Pera Detlić
Черевићан Черевићан 23:11 20.08.2012

кад оно

Пиле помену Перчу, ми хорски патос попасосмо одсмеја г mikele , ХВАЛА на поменуга те дружењу.
49 41 49 41 23:14 20.08.2012

Kako je tek meni bilo,

jezicki kad sam poceo da ti citam blog?!?
Nekoliko puta sam "desifrovao", odustajao; pa ponovo.

Tako mi je bilo i sa "tvojom" zemljakinjom u pocetku.
Sva sreca, nismo se mnogo pisali; vise se guskali.
-Malo za gusu, pa malo nize; pa kako - ko koga stigne.
Черевићан Черевићан 23:27 20.08.2012

и мен'

гушкање ме мамило одвазда
ваљда нека грешка ме апила
милокурке често ме гањале
та работа баш ми мила била

драги 49 41 трудан је то посао уистину , хвала на искрености те дружењу.
49 41 49 41 03:28 21.08.2012

Pirocansko guskanje

Pirocanka je "dozivela" vaginizam sa svojim guskacem.

Zabrinut, sto se ne mogu "razdvojiti - ko pascad" i kako ce u bolnicu sem Taxijem; kostace ih pogolemo?!?

Pirocanka, je resila dilemu.
Taxi, nikako - tolike pare?

Ja cu tebe na krkacu, pa trk bolnica; ionako smo vec tako "spakovani".
Черевићан Черевићан 08:08 21.08.2012

фин.ставка

за транспорт до помоћи приликом вагинизма уме да побуди машту чиндбеника па ме отуд и не чуди ово решење, посебно кад су пироћанци упитању, ха,ха г 49 41
49 41 49 41 21:47 21.08.2012

Dragi sine,

saljem ti pare, koje si trazio. Znam da su ti vojnicki dani dugi.
Sine, nauci vec jednom; da se stotina pise sa dve nule - ne sa tri!

...-pise Pirocanac sinu u propratnom pismu.
Черевићан Черевићан 19:12 22.08.2012

упс

Razgovaraju dva pirocanca.
-Komsija, sto nosis crnu kosulju, jel ti neko umro?
-Pa umreo mi tatko!
-Kako, video sam ga juce na kapidziku!
-Da, to smo ga mi podbocili, dok ne prodje postar da uzmemo jos jednu penziju.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 20:28 22.08.2012

Re: упс

Pitali pirocanca:

-El ste vi sa juga?

On kaze:

-Ne ja sam s ficu!
Черевићан Черевићан 06:47 23.08.2012

захвалан

је српски језик ( са све посебностима у њему) а зарад могућности игрорека.
овај је успео баш.

Хвала гђо dusanovaiivanovamama
buckoalisac buckoalisac 12:05 23.08.2012

Re: захвалан

Черевићан
је српски језик ( са све посебностима у њему) а зарад могућности игрорека.

A jel' jeste srpski ? Čuh neki dan kako neka lingvistkinja, hrvatska, negoduje zbog inflacije novih jezika na Balkanu i kaže da postoji manje-više upotrebljiv sistem za određivanje da li različiti oblici pripadaju istom jeziku. Između ostalog je izvesni stručnjak izabrao 100 reči koje sigurno postoje u svakom jeziku i ako u dva narečja ima 85 istih reči od tih 100, onda su ona isti jezik (ovi naši novoimenovani jezici svi imaju svih 100 reči). Čitam sve ovo gore pa se pitam, jel' neko proveravao kom jeziku pripada piroćanski ?
vranac147 vranac147 13:46 23.08.2012

Re: захвалан

buckoalisac
Черевићан
је српски језик ( са све посебностима у њему) а зарад могућности игрорека.

A jel' jeste srpski ? Čuh neki dan kako neka lingvistkinja, hrvatska, negoduje zbog inflacije novih jezika na Balkanu i kaže da postoji manje-više upotrebljiv sistem za određivanje da li različiti oblici pripadaju istom jeziku. Između ostalog je izvesni stručnjak izabrao 100 reči koje sigurno postoje u svakom jeziku i ako u dva narečja ima 85 istih reči od tih 100, onda su ona isti jezik (ovi naši novoimenovani jezici svi imaju svih 100 reči). Čitam sve ovo gore pa se pitam, jel' neko proveravao kom jeziku pripada piroćanski ?


odvajaju se srpski, hrvatski, posanski i crnogorski, a od tog srpsko-hrvatskog govornog podruchja jedino ima smisla izdvojiti Zagorski i Torlachko-Shopski...
Черевићан Черевићан 17:19 23.08.2012

млого

бре тешко питање г buckoalisac (хвала на коментару) и несумњам да ће све више бити недоречености када је у питању чистота језиканам српског те варијацијаму.
dragoljub92 dragoljub92 10:02 22.08.2012

;)

gsn Čer ćesi postanjujete od našinci
ovoj mie ulpšalo dn

ps
i ja ko nišlia sam se pomučio sa pirotjanski
Черевићан Черевићан 18:53 22.08.2012

имам

овде колега нишлија који путују из ниш на посао овамо но ни налик да лако комуницирају са локалцима, наравски у оним доконим конверзацијама, ал држе се . . ние да ние.и ми чак упролазу набадамо понешто пироћански а на општи пииш овдашњих.

хвала на коментару г dragoljub-у
bojan ljubomir jugovic bojan ljubomir jugovic 12:50 22.08.2012

Ovo je

čisti džez. Tačno kao neki poseban jezik za sebe. Pozdrav gons Sveta
Черевићан Черевићан 19:10 22.08.2012

захваљујем

на дружењу г jugovic-у. мелодија којом се језик препознаје остаје за вазда упамћена чега посебно није мимоиђен ни пироћански тако да је Ваша компарација села како треба.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana