Feral Tribune

Tibor Jóna RSS / 26.11.2007. u 20:53

Vrlo kratko i jasno:

Zasto je srbijansko novinarstvo nesposobno da da novinu kakva je "Feral Tribune"? Komentari (127)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Feral

To se i ja pitam...
Ima toliko dobrih novinara ovde na blogu, mogli bi lepo da se organizuju...
angie angie 21:11 26.11.2007

zato shto

novinari ovde nisu navilkli da budu nezavisni- mora neko da im kaze shta , kako i zashto i da imaju o shta da se oslone!
adam weisphaut adam weisphaut 21:15 26.11.2007

?

Zasto je srbijansko novinarstvo nesposobno da da novinu kakva je "Feral Tribune"?

Pravo pitanje je: zasto je srbijansko novinarstvo generalno nesposobno?
ogar ogar 21:23 26.11.2007

iz istog razloga

iz koga to ne moze ni rumunijansko, madjarijansko i grčkijansko
Tibor Jóna Tibor Jóna 21:37 26.11.2007

Re: iz istog razloga

ogar
iz koga to ne moze ni rumunijansko, madjarijansko i grčkijansko


a gde vi povlacite paralelu izmedju srbije i rumunjske, madjarske ili grcke?
ogar ogar 21:45 26.11.2007

Re: iz istog razloga

Nema paralele, Grci imaju grcko novinarstvo, Hrvati hrvatsko, Rusi rusko, Mađari mađarsko, jedino Srbi imaju srbijansko
Tibor Jóna Tibor Jóna 21:46 26.11.2007

Re: iz istog razloga

ogar
Nema paralele, Grci imaju grcko novinarstvo, Hrvati hrvatsko, Rusi rusko, Mađari mađarsko, jedino Srbi imaju srbijansko


a sta vi citate iz tog excessa?
ogar ogar 21:52 26.11.2007

Re: iz istog razloga

ne znam, evo odgovori mi ti, zašto ovde upotrebjavas termin srbijansko a ne srpsko
Tibor Jóna Tibor Jóna 21:56 26.11.2007

Re: iz istog razloga

ogar
ne znam, evo odgovori mi ti, zašto ovde upotrebjavas termin srbijansko a ne srpsko


drzava je srbija, te je ono sto je njeno srbijansko.
na srecu/ zalost (precrtati nepotrebno) u drzavi srbiji ne zive samo srbi, te ti ostali koji u njoj zive takodje ucestvuju u novinarstvu koje se desava u drzavi srbiji. kako medju njima ima raznih - od bosnjaka preko madjara do moze biti cak i hrvata , tako to novinarstvo , za cije smo stanje svi odgovorni, nikako ne moze biti srpsko, nego iskljucivo srbijansko...
ogar ogar 22:02 26.11.2007

Re: iz istog razloga

a greska

i u Hrvatskoj valjda ima još nekoga ko nije Hrvat a jeste novinar, pa je ipak to novinarstvo jednoznačno hrvatsko. (HRT - hrvatska radio televizija, hrvatski radio itd)

Koji drugi termin postoji u Hrvatskoj a koriste ga novinatri koji nisu Hrvati?

Koji drugi termin postoji u Mađarskoj a koriste ga novinari koji nisu Mađari?

Države su i Rumunija i Rusija pa niko ne kaže rumunijansko i rusijansko.
andjelija andjelija 22:08 26.11.2007

SRPSKI, srpsko

da, bas sam htela da skrenem paznju.....rekoh mozda su me pogresno ucili u skoli....sto je opet moguce obzirom da mi srpski predavao remzija bajrami.
Tibor Jóna Tibor Jóna 22:14 26.11.2007

Re: iz istog razloga

ogar
a greska

i u Hrvatskoj valjda ima još nekoga ko nije Hrvat a jeste novinar, pa je ipak to novinarstvo jednoznačno hrvatsko. (HRT - hrvatska radio televizija, hrvatski radio itd)

Koji drugi termin postoji u Hrvatskoj a koriste ga novinatri koji nisu Hrvati?

Koji drugi termin postoji u Mađarskoj a koriste ga novinari koji nisu Mađari?

Države su i Rumunija i Rusija pa niko ne kaže rumunijansko i rusijansko.


da , zato sto je drzava hrvatska , pa je ono sto je njeno hrvatsko.
a ovde je drzava srbija pa je ono sto je njeno srbijansko.

tek kako sumnjam da mi zamerate samo pogresnu gramatiku , interesuje me sto vi mislite da se jos krije iza termina "srbijansko"?
andjelija andjelija 22:16 26.11.2007

Re: iz istog razloga

mislim da gresis. mada je meni svejedno da li je srpsko ili srbijansko....

gde su ovi gramaticari sada?!?!

vucko vucko 22:18 26.11.2007

Re: iz istog razloga

gde su ovi gramaticari sada?!?!

Pijani na žurci kod Vlaste? :)
andjelija andjelija 22:36 26.11.2007

srpsko srbijansko

evo nasla sam jedan tekst koji opisuje razlike izmedju srpskog i srbijanskog.
eh, sada pre nego sto ga ostavim htela bih samo da kazem da ako tibor ne zna razliku izmedju ova dva termin(t)a da je onda namerno provocirao,jer mi u srbiji i van nje stvarno retko imamo u govoru upotrebu reci srbijanskog.


A­KO se su­zi­la ze­mlja u ko­joj ži­vi­mo, ta­ko se i po­jam "sr­bi­jan­ski" upo­tre­blja­va re­đe.
Struč­nja­ci za je­zik ka­žu da ter­min "sr­bi­jan­ski" ne­ma ši­ro­ku upo­tre­bu i da će se u bu­duć­no­sti ko­ri­sti­ti još ma­nje.
- Raz­li­ka iz­me­đu Sr­bin i Sr­bi­ja­nac, srp­ski ili sr­bi­jan­ski ja­sna je - ob­ja­šnja­va za naš list lin­gvi­sta Egon Fe­ke­te. - Sr­bi­ja­nac ozna­ča­va te­ri­to­ri­jal­nu pri­pad­nost. To je onaj ko­ji je ro­đen ili ži­vi na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je. Ako je ne­ko Sr­bin, to, ja­sno, od­re­đu­je nje­go­vu na­ci­o­nal­nost, bez ob­zi­ra na to oda­kle je. Sr­bi­ja­nac mo­že da bu­de bi­lo ko­je na­ci­o­nal­no­sti, ne sa­mo srp­ske, ma­da se obič­no ipak pod­ra­zu­me­va­ju Sr­bi­ma.
Šta je, on­da, srp­sko, a šta sr­bi­jan­sko?
- Srp­sko ima mno­go ši­ri zna­čaj, jer se od­no­si na sve što ima ve­ze sa na­ci­o­nal­nim bi­ćem. Ovaj ter­min ne vre­đa ni­ko­ga ko ni­je Sr­bin, po­što se u nje­mu pre­kla­pa­ju na­ci­o­nal­no i te­ri­to­ri­jal­no. Re­ći će­mo srp­ski pa­sulj ili ra­ki­ja, kao i srp­ska mu­zi­ka i knji­žev­nost, bez ob­zi­ra što pi­sci ko­ji joj pri­pa­da­ju ni­su is­klju­či­vo Sr­bi.
Ka­kvi su nam voj­ska, vla­da, par­la­ment? Je li pri­hva­tlji­vo za sve na­ro­de u Sr­bi­ji da se voj­ska zo­ve srp­ska, ka­ko je ne­dav­no de­fi­ni­sao pred­sed­nik Bo­ris Ta­dić?
- Naj­ko­rekt­ni­je bi bi­lo da ih zo­ve­mo voj­ska, kao i skup­šti­na ili vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, jer to i je­su. Stro­go gle­da­no, srp­ska voj­ska pod­ra­zu­me­va­la bi da je sa­sta­vlje­na sa­mo od Sr­ba. Ne mo­že­mo je zva­ti ni sr­bi­jan­ska, jer je to te­ri­to­ri­jal­na od­red­ni­ca, ko­ja se od­no­si na užu Sr­bi­ju, bez Voj­vo­di­ne, pa bi sr­bi­jan­ski voj­nik za­pra­vo bio re­grut iz Šu­ma­di­je. Za­to je bo­lje re­ći i srp­ska ar­mi­ja, ne­go sr­bi­jan­ska.
Isto va­ži i za skup­šti­nu. Ume­sto na­rod­na, ka­ko sa­da pi­še, bo­lje bi bi­lo da sto­ji srp­ska skup­šti­na, a naj­pri­klad­ni­je - Na­rod­na skup­šti­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
Ka­ko mi ima­mo Sr­be i Sr­bi­jan­ce, za­što ne po­sto­je Fran­cu­zi i Fran­cu­zi­jan­ci, Ru­mu­ni i Ru­mu­ni­jan­ci, Ita­li­ja­ni i Ita­li­jan­ci?
- Nig­de ni­sam na­šao po­da­tak da još ne­ka ze­mlja ima ova­ko dvo­jak iz­raz. Fran­cu­zi­ma se, uop­šte­no uzev, na­zi­va­ju svi sta­nov­ni­ci Fran­cu­ske, bez ob­zi­ra na to ko­je su na­ci­je. Isto va­ži i za Ame­ri­kan­ce, Ho­lan­đa­ne, Nem­ce i sve osta­le na­ro­de. I kod nas se ter­min sr­bi­jan­ski, da­kle, upo­tre­blja­va ma­hom on­da ka­da se mi­sli na te­ri­to­ri­jal­nu, a ne na na­ci­o­nal­nu od­red­bu, to jest kad se že­li na­gla­si­ti pro­stor­na od­re­đe­nost ili po­re­klo, kao na pri­mer, u "Sr­bi­jan­ski opa­nak", sr­bi­jan­ska na­rod­na no­šnja i slič­no.
Ko­li­ko su Sr­bi "sta­ri­ji" od "Sr­bi­ja­na­ca"?
- I jed­na i dru­ga reč na­sta­le su od "Srb", ka­ko se ne­ka­da i zvao pri­pad­nik srp­skog na­ro­da. Sr­bin je po­seb­no u upo­tre­bi od vre­me­na Vu­ka Ka­ra­dži­ća. Iz­raz Sr­bi­ja­nac na­stao je znat­no ka­sni­je, ka­da nam je bio po­tre­ban iz dru­gih raz­lo­ga.

PO­NE­KAD NE­PRI­KLAD­NO
- KA­DA za ne­što ka­že­mo "sr­bi­jan­sko", mo­že da zvu­či une­ko­li­ko ne­pri­klad­no - ka­že Egon Fe­ke­te. - Ta­ko ni­je uobi­ča­je­no ka­zi­va­ti sr­bi­jan­ska kul­tu­ra ili umet­nost, ako se mi­sli na Sr­bi­ju ili Sr­be ma­da se taj ter­min po­ne­kad di­fe­ren­ci­jal­no ko­ri­sti u biv­šim ju­go­slo­ven­skim re­pu­bli­ka­ma. On, u od­no­su na iz­raz "srp­ski" su­ža­va i uma­nju­je zna­čaj ne­kog poj­ma.

BO­SAN­CI
- SLIČ­NA je­zič­ka si­tu­a­ci­ja po­sto­ji još je­di­no u Bo­sni - pri­ča naš sa­go­vor­nik. - Ta­mo je, po­put na­šeg Sr­bi­ja­nac, po­sto­jao ter­min Bo­sa­nac. U no­vi­je vre­me, me­đu­tim, do­bi­li smo sa­svam no­vu na­ci­ju - bo­šnjač­ku. Ta­ko se ter­min "bo­san­ski" ko­ri­sti kao te­ri­to­ri­jal­no od­re­đe­nje, pa Bo­sa­nac mo­že bi­ti i Hr­vat i Sr­bin, a "bo­šnjač­ki" se od­no­si kao od­red­ba na­ci­o­nal­ne pri­pad­no­sti.


http://64.233.167.104/search?q=cache:EAR47GTEeLwJ:www.novosti.co.yu/code/navigate.php%3FId%3D12%26status%3Djedna%26vest%3D93258%26datum%3D2006-08-30+srpsko+i+srbijansko&hl=en&ct=clnk&cd=12&gl=us&client=firefox-a
ogar ogar 22:39 26.11.2007

Re: iz istog razloga

A šta ćemo sa makedonijanskim i rusijanskim novinarstvom, zašto njega nema?

s druge strane, dakle ako kažem srpsko novinarstvo mislim isključivo na novinare Srbe, tako da se u jeziku ako se koristi srspko stalno referise na nečije gene, a Madjari u Srbiji, Hrvati u Srbiji kada govore o svom novinarstvu treba da govore o hrvatskom novinarstvu u Srbiji, tako da jezik stalno mora da prebrojava krvna zrnca.

Nije to tako, nego su celine u jednoj državi prirodno obojene većinskim narodom, stvar je tolerancije da neko ko slučajno ne pripada tom narodu a živi u toj državi koja je većinski određena tim narodom dopusti jednostavno korišćenje njegovog imena u opisivanju onoga što se dešava u toj državi koja je i ime dobila po njemu. Tu istu toleranciju će u dominatnim upotrebama u jeziku ovde većinski narod uzvratiti tamo gde je manjinski.

Međutim, ako postoji snažna želja da se ovi neotklonjivi kolektivni elementi izbrišu onda se jednostavan pridev srpski gubi u prilog neodređenog srbijanski.

To je dakle iskljucivo posledica želje da se jedan identitet potisne.

Ne radi se o nikakvoj zgodnoj činjenici da se Hrvatska zove Hrvatska pa je sve u njoj po tome hrvatsko. Uostalom kao se određuje da je taj pridev izveden iz imena države a ne iz imena naroda? Da li bi onda legitimna upotreba u Srpskoj bilo srpsko novinarstvo, ali ne i u Srbiji?

Ti sam odluči da li ovi motivi postoje kod tebe ili je sve slučajno, u vakom slučaju argumenti zakoje si mislio da ovde važe, nisu dobri.
nikson nikson 22:46 26.11.2007

Re: iz istog razloga

sto se tice feral tribuna, ja se nadam da nece biti takve novine. zasto? pa zato sto sam pre za neku autenticnu varijantu, nego za kopiranje neke novine. medjutim ima dobrih listova i u srbijaniji, kao sto je republika.

nikson nikson 22:50 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

pa kada imamo ovakve lingviste, kakve bi onda imali novinare,a pogotovo ova glupost u kojoj se skoncetrisala sva glupost ovoga sveta:

Ne mo­že­mo je zva­ti ni sr­bi­jan­ska, jer je to te­ri­to­ri­jal­na od­red­ni­ca, ko­ja se od­no­si na užu Sr­bi­ju, bez Voj­vo­di­ne, pa bi sr­bi­jan­ski voj­nik za­pra­vo bio re­grut iz Šu­ma­di­je.
andjelija andjelija 22:55 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

mozete vi da pricate sta hocete ali mi imamo najbolje ribe ne na balkanu nego mnoooogo sire.


kaj cujte molim vas.
vucko vucko 22:57 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

mozete vi da pricate sta hocete ali mi imamo najbolje ribe ne na balkanu nego mnoooogo sire.

Govori samo u svoje ime! :)
ogar ogar 22:57 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

Ti su čuo nekog aiz Vojvodine da kaže da je Srbijanac?
asterix asterix 22:59 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

Shebeshki kanal, jojkicevo jezero i jabuchki rit. Bermudski trougao za sharancheta i babushku.
ivana23 ivana23 23:00 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

andjelija
mozete vi da pricate sta hocete ali mi imamo najbolje ribe ne na balkanu nego mnoooogo sire. kaj cujte molim vas.

Seveda!
Tine i Radojka Tine i Radojka 23:02 26.11.2007

semu planu ipa lanku

case kafanijanske
pivo zrenjanijansko
ra kija valjevijanska
amu sema nacve tici
andjelija andjelija 23:03 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

vucko
mozete vi da pricate sta hocete ali mi imamo najbolje ribe ne na balkanu nego mnoooogo sire.

Govori samo u svoje ime! :)


pa najmanje polazim od sebe :) ja samo kazem ono sto vidim kako jeste ....


Tibor Jóna Tibor Jóna 23:34 26.11.2007

Re: srpsko srbijansko

andjelija
evo nasla sam jedan tekst koji opisuje razlike izmedju srpskog i srbijanskog.
eh, sada pre nego sto ga ostavim htela bih samo da kazem da ako tibor ne zna razliku izmedju ova dva termin(t)a da je onda namerno provocirao,jer mi u srbiji i van nje stvarno retko imamo u govoru upotrebu reci srbijanskog.


primio k znanju. interesantna pozicija o kojoj do sada nisam razmisljao na taj nacin, meni je srbijansko uvek bilo ono sto je iz srbije, no kad je vec tako, i kada to nije onako kako smo zamisljali da jeste , onda ok, no fuss, trebalo bi se toga i pridrzavati...

to je barem lako...
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:34 26.11.2007

Re: SRPSKI, srpsko

andjelija
da, bas sam htela da skrenem paznju.....rekoh mozda su me pogresno ucili u skoli....sto je opet moguce obzirom da mi srpski predavao remzija bajrami.


misliš bolje bi te učio radoš ljušić?
andjelija andjelija 23:45 26.11.2007

Re: SRPSKI, srpsko

Exitus Letalis
andjelija
da, bas sam htela da skrenem paznju.....rekoh mozda su me pogresno ucili u skoli....sto je opet moguce obzirom da mi srpski predavao remzija bajrami.


misliš bolje bi te učio radoš ljušić?


ne znam ko je to.

remzija bio strog, maltretirao nas zimi oko paviljona na tari da setamo jer smo bili nemirni, bez jakni, a sta znaci glagol u srpskom jeziku...to smo tek u petom savladili.
Exitus Letalis Exitus Letalis 01:27 27.11.2007

Re: SRPSKI, srpsko

remzija bio strog, maltretirao nas zimi oko paviljona na tari da setamo jer smo bili nemirni, bez jakni, a sta znaci glagol u srpskom jeziku...to smo tek u petom savladili.kad se remzija promenio?
Covek u belom Covek u belom 01:33 27.11.2007

Re: SRPSKI, srpsko

Exitus Letalis
misliš bolje bi te učio radoš ljušić?
Ne gospodjo Jugoslavijanko, nego vas veliki Marasal Josip Broz.
andjelija andjelija 02:33 27.11.2007

Re: SRPSKI, srpsko

Exitus Letalis
remzija bio strog, maltretirao nas zimi oko paviljona na tari da setamo jer smo bili nemirni, bez jakni, a sta znaci glagol u srpskom jeziku...to smo tek u petom savladili.kad se remzija promenio?pa u petom razredu :)
dobismo novu profesorku srpskog ...glave su nam bile u obliku ovaca tada :))

dobar je remzija bio...samo je imao momente te na rekreativnim da nas malo maltretira....a kao razredni je bio super, osim sto nismo naucili srpski. ali nema veze. ko prica srpski danas anyway? :)
andjelija andjelija 02:35 27.11.2007

Re: srpsko srbijansko


primio k znanju. interesantna pozicija o kojoj do sada nisam razmisljao na taj nacin, meni je srbijansko uvek bilo ono sto je iz srbije, no kad je vec tako, i kada to nije onako kako smo zamisljali da jeste , onda ok, no fuss, trebalo bi se toga i pridrzavati...

to je barem lako..
.


boldirala cisto da se vidi da je covek danas nesto naucio :)

i ja doduse, ali cu opet da zaboravim.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 11:00 27.11.2007

Re: iz istog razloga

ogar
iz koga to ne moze ni rumunijansko, madjarijansko i grčkijansko


Ovo poslednje je i fakticki pogresno. U grckom jeziku postoji jasna razlika izmedju prideva izvedenog iz imenice drzave Grcke i onoga koji se odnosi na celinu grckog naroda (i helensku kulturu, btw, sto je nesto o cemu mi Srbi mozemo samo da sanjamo). Tako da razlika koja se ovde karikira "grcko - grckijansko" itekako postoji.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 11:04 27.11.2007

Re: srpsko srbijansko

andjelija
vucko
mozete vi da pricate sta hocete ali mi imamo najbolje ribe ne na balkanu nego mnoooogo sire.

Govori samo u svoje ime! :)


pa najmanje polazim od sebe :) ja samo kazem ono sto vidim kako jeste ....Jel to sad zapravo oftamoloski problem? Nakon sto je prethodno bio lingvisticki? Sve bizarnije i bizarnije... ;o))
wk wk 12:26 27.11.2007

Re: iz istog razloga

I u ruskom postoji razlika izmedju imenica "Rus" i "stanovnik Rusije"; ne znam da li postoje i razliciti pridevi.
oldtajmer oldtajmer 18:41 27.11.2007

Re: iz istog razloga

Ja mislim da je jezicko objasnjenje koje je postirala andjelija svakako tacno, medjutim svi vrlo dobro znamo (mozda ne znamo svi, ali mnogi znaju) da postoji odredjena negativna konotacija upotreba tog termina "srbijanac/srbijansko".

To je termin koji su pre svega srbi izvan srbije koristili za srbe u srbiji, a kasnije i ostali izvan srbije (hrvati, madjari, itd), pa i ne-srbi iz srbije. Mnogi od njih kada taj termin upotrebe, koriste ga u negativnom smislu. Tako npr za srbe iz dijaspore "srbijanac" znaci na neki nacin "manje srbin", a srbin iz recimo RS je "pravi srbin". Drugi primer, hrvati koriste taj izraz kao uvredu: "srbijanec jedan!" u smislu ako je nesto "srbijansko" da je to "vise srpsko", ali vise srpsko u smislu da ima vise negativnih osobina koje se tipicno asociraju sa srbima/srbijom (think radikalski-srpsko)

Kada smo vec kod toga, ajde da napravim i tu paralelu. Termin "siptar" je po meni pravilan. To je na njihovom jeziku naziv za njihovu naciju. Medjutim pridobio je negativnu/uvredljivu konotaciju i ako nekoga nazovete "siptar" umesto italijanskog/okupatorskog termina "albanac" smatrace se da ste to rekli tendenciozno da biste ga uvredili.

Slicno je sa terminom "srbijanac".
dunjica dunjica 18:45 27.11.2007

Re: iz istog razloga

hrvati koriste taj izraz kao uvredu: "srbijanec jedan!"

Nikad čula!
oldtajmer oldtajmer 20:48 27.11.2007

Re: iz istog razloga

Nikad čula!


Ja cuo, stavise bio meta.
vlada dvm vlada dvm 02:16 28.11.2007

Re: iz istog razloga

Tibor Jóna

ogara greskai u Hrvatskoj valjda ima još nekoga ko nije Hrvat a jeste novinar, pa je ipak to novinarstvo jednoznačno hrvatsko. (HRT - hrvatska radio televizija, hrvatski radio itd)Koji drugi termin postoji u Hrvatskoj a koriste ga novinatri koji nisu Hrvati?Koji drugi termin postoji u Mađarskoj a koriste ga novinari koji nisu Mađari?Države su i Rumunija i Rusija pa niko ne kaže rumunijansko i rusijansko.da , zato sto je drzava hrvatska , pa je ono sto je njeno hrvatsko.a ovde je drzava srbija pa je ono sto je njeno srbijansko.tek kako sumnjam da mi zamerate samo pogresnu gramatiku , interesuje me sto vi mislite da se jos krije iza termina "srbijansko"?

Termin "srbijansko", "srbijanski", "Srbijanci" su uveli hrvatski mediji, VOA, DW i slicni mediji i ima malo podrugljivu konotaciju. Ja negde na blogu napisah Shiptari i bejah banovan, jer to navodno nekoga vredja. Napominjem da je pomenuta imenica bila napisana velikim slovom. Verovatno ovo "srbijanstvo" nekima smta iz slicnih razloga.
asterix asterix 22:01 26.11.2007

Feral 3bune

Nisam imao vremena da prochitam ceo blog:) ali sam prochitao komentare i slazem se da nam treba novinarstvo:) Feral 3bune! zashto da ne? Treba probati, zvuchi respektivno i osecam da bi se prodavalo. Treba samo naci novinare koji nisu alergichni na metke i ne pale se na materijalno, kao recimo shaolin monasi:))
acko acko 22:04 26.11.2007

Verovatno...

... zato što nema ko da čita.
Tibor Jóna Tibor Jóna 22:20 26.11.2007

Re: Verovatno...

acko
... zato što nema ko da čita.


care to ellaborate?
kako to mislite?
hercule poirot hercule poirot 22:35 26.11.2007

PItanja, pitanja...

Zasto se na celu Vatikana nalazi bivsi hitler jugend?
asterix asterix 22:46 26.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

Zato shto kao dete nije mogao da bira u tom drushtvenom uredjenju. Ne zelim da ga branim mislim da je to sad manje vazno, ni meni se on ne svidja a nisu bash ni katolici odushevljeni s' njim, sem mozda Hrvata:))
Tibor Jóna Tibor Jóna 23:27 26.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

hercule poirot
Zasto se na celu Vatikana nalazi bivsi hitler jugend?


dakle, ukoliko sam dobro shvatio ovu primedbu, coveka ceo zivot definise nesto sto je uradio sa 17 godina i to sto je uradio sa 17 godina toliko je snaznog pecata da nista sto je uradio u sledecih 60 , ma koliko dijametralno bilo suprotno od toga sto je uradio sa 17 godina nije u stanju da opravda mogucnu gresku koju je pocinio kao 17 godisnji decak ?

interesantno.
Kazezoze Kazezoze 00:01 27.11.2007

interesantno!

a ja sam ubedjen da je izabran za papu upravo zbog slavne proshlosti.
takav neko im je bio potreban u kreiranju novog svetskog poretka.
nacizam se polako vraca na politichku kartu sveta.
asterix asterix 00:04 27.11.2007

Re: interesantno!

Kazezoze
a ja sam ubedjen da je izabran za papu upravo zbog slavne proshlosti.
takav neko im je bio potreban u kreiranju novog svetskog poretka.
nacizam se polako vraca na politichku kartu sveta.


Napokon cemo imati saveznike:(
vucko vucko 00:04 27.11.2007

I mi imamo za trku... šta već treba

takav neko im je bio potreban u kreiranju novog svetskog poretka.
nacizam se polako vraca na politichku kartu sveta.

Ali i mi Rista za trku imamo, samo da zasedne...
Covek u belom Covek u belom 01:38 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

Tibor Jóna
dakle, ukoliko sam dobro shvatio ovu primedbu, coveka ceo zivot definise nesto sto je uradio sa 17 godina i to sto je uradio sa 17 godina toliko je snaznog pecata da nista sto je uradio u sledecih 60 , ma koliko dijametralno bilo suprotno od toga sto je uradio sa 17 godina nije u stanju da opravda mogucnu gresku koju je pocinio kao 17 godisnji decak ?interesantno.
Jel to neko rekao trafika???
Tibor Jóna Tibor Jóna 09:23 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

Covek u belom
Tibor Jóna
dakle, ukoliko sam dobro shvatio ovu primedbu, coveka ceo zivot definise nesto sto je uradio sa 17 godina i to sto je uradio sa 17 godina toliko je snaznog pecata da nista sto je uradio u sledecih 60 , ma koliko dijametralno bilo suprotno od toga sto je uradio sa 17 godina nije u stanju da opravda mogucnu gresku koju je pocinio kao 17 godisnji decak ?interesantno.Jel to neko rekao trafika???


obiti trafiku i ukrasti robu je lose u asiriji, rimu, srednjevekovnoj duklji, osmanskom carstvu, austrougarskoj monarhiji, kraljevini shs, republici srbiji, verovatno ce biti jos neko vreme....
imati 17 godina i pogresni politicki ideal bas uporedljivo sa obijanjem trafike.
Covek u belom Covek u belom 10:10 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

Tibor Jóna
obiti trafiku i ukrasti robu je lose u asiriji, rimu, srednjevekovnoj duklji, osmanskom carstvu, austrougarskoj monarhiji, kraljevini shs, republici srbiji, verovatno ce biti jos neko vreme....
imati 17 godina i pogresni politicki ideal bas uporedljivo sa obijanjem trafike.
Potpuno si u pravu. I nije uporedivo. Prvo sto obijanje trafike isto kao i pripadnistvo nacistickoj omladini nije bilo moguce u asiriji, rimu, srednjevekovnoj duklji, osmanskom carstvu, austrougarskoj monarhiji i kraljevini shs, a drugo sto je obijanje trafike potpuno bezazleno u poredjenju sa pripadnoscu hitlerovskoj omladini. Ako imas dileme oko toga mozes da konsultujes ove sto su marsisrali u NSu pre par nedelja i da ih pitas za misljenje.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 11:07 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

hercule poirot
Zasto se na celu Vatikana nalazi bivsi hitler jugend?

Zasto se na celu Rusije nalazi bivsi kgb?

Sta, hitler jugend je gori od kgb-a? (ili od komsomola ili mladih skojevaca, ako cemo tako) Pa nece biti - razlika u broju pobijenih nevinih ljudi je bar red velicine...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 11:10 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

Covek u belom
a drugo sto je obijanje trafike potpuno bezazleno u
poredjenju sa pripadnoscu hitlerovskoj omladini.

To jednostavno nije tacno. Mnogi ljudi su bili uclanjivani u hitler jugend masovno i bez da su se mnogo pitali (npr. nedavni "slucaj" izvesnog Nobelovca za knjizevnost koji je to sad priznao - ali apsolutno ne znaci da je ista lose uradio), narocito pred kraj nacistickog rezima. Ne treba koristiti nacizam sad kao neko strasilo za pravdanje svega i svacega.
wk wk 12:29 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

Zasto se na celu Vatikana nalazi bivsi hitler jugend?

Iz istog razloga zasto sto se i na celu svih partija u Srbiji nalaze clanovi "Tito jugenda". Ni njih niko nije pitao da li hoce ili nece da se uclane u "pionire".
dunjica dunjica 16:40 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

npr. nedavni "slucaj" izvesnog Nobelovca za knjizevnost koji je to sad priznao - ali apsolutno ne znaci da je ista lose uradio


Izvesni nobelovac je bio clan Waffen-SS. Isti taj koji je tokom zadnjih 4-5 desetljeca sebi ekskluzivno prisvojio ulogu moralne gromade i glasa savjesti u odnosu na sve sto bi i zamirisalo na neslavnu proslost domovine.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 19:35 27.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

dunjica
npr. nedavni "slucaj" izvesnog Nobelovca za knjizevnost koji je to sad priznao - ali apsolutno ne znaci da je ista lose uradio


Izvesni nobelovac je bio clan Waffen-SS. Isti taj koji je tokom zadnjih
4-5 desetljeca sebi ekskluzivno prisvojio ulogu moralne gromade i glasa
savjesti u odnosu na sve sto bi i zamirisalo na neslavnu proslost
domovine.

Dobro, jel mozemo da saznamo konacno tacno koga je ubio, koga je opljackao, silovao, proneverio, ili oklevetao? Jel ima on neko KONKRETNO zlo na savesti ili je u pitanju orvelovska "zlomisao"? To da je neko eventualno u protivurecnosti sa samim sobom nikad nije bilo ni zlocin ni prekrsaj, pa cak ni neeticko ponasanje u vecini etickih sistema. Stavise: "Ako ponekad nisam u kontradikciji sa samim sobom, onda to znaci da ne mislim ili ne delam mnogo." - Andre Gide. A ako se radi o "iskupljenju" ili "pokajanju" -- pa Gras je samo pokazao put onim stotinama i hiljadama koji su daleko, daleko odgovorniji od njega za zla 20. veka kako to treba javno prevladati.
vlada dvm vlada dvm 02:21 28.11.2007

Re: PItanja, pitanja...

wk
Zasto se na celu Vatikana nalazi bivsi hitler jugend?Iz istog razloga zasto sto se i na celu svih partija u Srbiji nalaze clanovi "Tito jugenda". Ni njih niko nije pitao da li hoce ili nece da se uclane u "pionire".


Netacno! Clanovi "Titovih pionira" se ne nalaze samo u srpskim politickim strukturama, sto ih cini mnogo uspesnijim od kgb-ovaca, ali ipak zaostaju za naci-omladinom iz ww2.
nemanjag nemanjag 22:42 26.11.2007

"drustvene prilike"...

...ili situacija u drustvu, ne mogu bas da se setim kako je doticni direktor doticne agencije komentarisao svoj rad...
mozda ima neke veze to sto novinari bivaju ubijeni, npr. jednom u dve godine, i pocinilac uvek ostaje neotkriven... mislim nije to direktno razlog, nego samo treba da nam odgovori kakvo je stanje u toj bransi... izmedju ostalog zato sto doticni ne radi svoj posao... ili nece... a uzroka ima jos puno...
Nadpalfi Nadpalfi 22:49 26.11.2007

Re: "drustvene prilike"...

Pitajte "Peru s onoga sveta", pisao je za Feral, pa neka proba da nesto slicno osnuje u Srbiji, a da mu Viktor Ivancic pise gostujuce komentare
Strongman Strongman 22:47 26.11.2007

Dacu ti kratak odgovor

Bolje se zaradi ako se pise zavisno nego ako se pise "nezavisno".

Umesto par stranica sa oglasima ceo list postaje oglasnik neke interesne grupe.
Rasejani Rasejani 22:48 26.11.2007

srbijansko/a/i

Iako Srbi ne vole tu rec, (bas kao sto Romi ne vole da ih zovu ciganima ili cigojnerima i Albanci da ih zovu siptarima li sipcima) - smatram da je pravo naseg domacina bloga da koristi taj uvredljiv izraz jer on je kao fol manjina, a manjini je kao fol sve dopusteno. sve to u pomucenoj svesti nekakvog nadobudnog perice koji zamislja novi svetski poredak..

sifra: obraz-djon

a kad mu neko dirne u prava cast i obraz skici ko svinjokolj, do neba se cuje.
asterix asterix 22:51 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i

Da sednem u prvi red, sad ce shibanje:))
vucko vucko 22:52 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i

Iako Srbi ne vole tu rec, (bas kao sto Romi ne vole da ih zovu ciganima ili cigojnerima i Albanci da ih zovu siptarima li sipcima) - smatram da je pravo naseg domacina bloga da koristi taj uvredljiv izraz jer on je kao fol manjina, a manjini je kao fol sve dopusteno. sve to u pomucenoj svesti nekakvog nadobudnog provincijalca.

sifra: obraz-djon

a kad mu neko dirne u prava cast i obraz skici ko svinjokolj, do neba se cuje.

Da, još kad raspali jednu onu rasističku "jelek, anterija i opanci...", čisto da nas uvredi do koske :)
Tibor Jóna Tibor Jóna 23:21 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i

asterix
Da sednem u prvi red, sad ce shibanje:))


nece...
asterix asterix 23:30 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i

Jonche dobro ti kuvash ali ti zagori zaprshka. Odma u klizeci, par shamara, onda blok. Nemoj da te plashi shto niko ne deli tvoje mishljenje:)) Tako se kuva blog:)) imash i opciju propadanja to ti je kao barijera kad ti pojedu zivote i recovery kao na hardu da se vratish na bolju poziciju kad te izjede virus:)
mila mila 23:33 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i digresija

Po pravopisu pravilno je reći i srpski i srbijanski, s tim što se ovo drugo tumači kao malo pežorativno. Ovo prvo je sada u modi u smislu jačanja "srpskog ugnjetenog bića" i ostalih varijacija na tu temu. Čovek je čovek bez obzira na nacionalnu pripadnost. Jedina država koja je uvažavala tu ćinjenicu počinjala je na y, a nova x, tek se razvija. U svom prefiksu trebalo bi da sadrži pre svega demokratska a zatim nacionalna načela i to kao zbir konstitutivnih naroda.
Ekstremni nacionalizam nije doneo dobro ni jednoj državi koja pretenduje da bude demokratska.
Šifra: Planeta
Tibor Jóna Tibor Jóna 23:35 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i

asterix
Jonche dobro ti kuvash ali ti zagori zaprshka. Odma u klizeci, par shamara, onda blok. Nemoj da te plashi shto niko ne deli tvoje mishljenje:)) Tako se kuva blog:)) imash i opciju propadanja to ti je kao barijera kad ti pojedu zivote i recovery kao na hardu da se vratish na bolju poziciju kad te izjede virus:)


meni je ova cela reakcija mega zabavna....

sve , sve, samo da se o sustini ne prica ) no , da zasto da ne bring it on...

a sto samar? sto vi to tako tadicevski dozivljavate? meni samar, samaranje, klizeci, majgeri, ovajgeri onajgeri, crta i to uopste pali na pamet nisu...

pisu ljudi sta misle o reci srbijansko... niko nikog ne samara, majgerishe i sl...
andjelija andjelija 23:36 26.11.2007

Re: srbijansko/a/i

da samo sto srbijanski virus napada samo srbijanske guze....mi propadosmo for the record.
dok se mi medjusobno izjashemo...i druga generacija malih ak-47 prodigyja sa dorcola, zemuna ima da se odgaji.
Strongman Strongman 00:43 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

Da sednem u prvi red, sad ce shibanje:))Ha, ha, ...
Covek u belom Covek u belom 01:44 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

vucko
Da, još kad raspali jednu onu rasističku "jelek, anterija i opanci...", čisto da nas uvredi do koske :)
Ne stoji ti da se pravis glup, a Jagodinci jesu Srbijanci (doduse na obodu), tako da nemas za sta ni da se vredjas. Nego sta mislis, dal naseg vajnog Canka vredja kad mu se kaze da je Srbijanac? A tek naseg vrlog domacina, Tibor-Srbijanac, kako samo to junacki zvuci .
angie angie 01:50 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

pa ti si beli izgleda shvatio da je srbijanac karakterna osobina, pa sad pokushavash da vredjash!
Covek u belom Covek u belom 01:58 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

angie
pa ti si beli izgleda shvatio da je srbijanac karakterna osobina, pa sad pokushavash da vredjash!
A ne g-dja angie, ne date se vi uvrediti, vi ste kao i madmoazel Smrtovnica, Jugoslavijanka, a to je potpuno druga karakterna kategorija, a rekao bih i planetarna.
angie angie 02:08 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

shta sad reche? je l imash ti jasnu misao, ideju shta hocesh da kazesh?

prvo si srbijancem u nekoj nesimpatichnoj nameri nazvao Tibora- otuda moj komentar, a ti sada odgovarsh tako shto podvlachish analaguju tamo gde to ni po chemu ne moze i josh tu poneshto knfuzno kazesh, pa sad ne znam gde je tu smisao.

a ako nisi primetio do sada, ja nikoga ne vredjam, pa nevidim shto bi neko mene!
Covek u belom Covek u belom 02:20 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

angie
shta sad reche? je l imash ti jasnu misao, ideju shta hocesh da kazesh?

prvo si srbijancem u nekoj nesimpatichnoj nameri nazvao Tibora- otuda moj komentar, a ti sada odgovarsh tako shto podvlachish analaguju tamo gde to ni po chemu ne moze i josh tu poneshto knfuzno kazesh, pa sad ne znam gde je tu smisao.
Sto se pravimo naivni veceras, cccc...
Nego nesto nisam primetio da si komentarisala kako je Tibor u nekoj nesimpaticnoj nameri nazvao srpsko novinarstvo srbijanskim? Al smo zato tu kad neko Tibora nazove Srbijancem, sto on jeste kao proizvod sopstvene definicije (osim ako se u medjuvremenu nije odrekao drzavljanstva omiljene mu drzave). Nesto smo malo nekonzistentni veceras.
angie angie 02:23 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

shta je tu naivno i nekozistentno?
Covek u belom Covek u belom 02:32 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

angie
shta je tu naivno i nekozistentno?
naivno=kada se neko pravi da ne razume, a u stvari razume odlicno
nekonzistentno=dvostruki standard, ili po onoj narodno-latinskoj, sto je dozvoljno pripadniku "druge, lepse i bolje Srbije", nije dozvoljeno volu, pardon, pripadniku one prve.
angie angie 03:20 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

pa vidim da ti je i odgovor laviran=nishta nisi rekao, al dobro, ostani sa tim konfuznim, ako ti se bash svidja.
vucko vucko 10:30 27.11.2007

Sredina Srbije

Covek u belom
vucko
Da, još kad raspali jednu onu rasističku "jelek, anterija i opanci...", čisto da nas uvredi do koske :)
Ne stoji ti da se pravis glup, a Jagodinci jesu Srbijanci (doduse na obodu), tako da nemas za sta ni da se vredjas. Nego sta mislis, dal naseg vajnog Canka vredja kad mu se kaze da je Srbijanac? A tek naseg vrlog domacina, Tibor-Srbijanac, kako samo to junacki zvuci .

Dolaze mi na pamet reči Vuka Draškovića u Bajinoj Bašti (ili tako negde, gde beše, uz Drinu), vreme: negde posle 2000., pa reče: Ovo nije granica Srbije - ovo je sredina Srbije. Ima i ono "s one strane Morave" :)

A što se tiče Neše The Srbijanca i Tibora The Srbijanca ( (c)... znate već) - ne bih znao reći, nek se oni odrede. Meni svakako više zvuči geografski nego junački
wk wk 12:33 27.11.2007

Re: srbijansko/a/i

meni je ova cela reakcija mega zabavna....

sve , sve, samo da se o sustini ne prica ) no , da zasto da ne bring it on..


Tibore, bilo to tebi zabavno ili ne, to se zove trolovanje. Prosto i jednostavno, oni tebi toliko zagade blog, da ga posle niko nece da cita. Kao sto ja preskacem vec pola blogova ovde na sajtu samo kada vidim da polemisu pojedini likovi.

Ali ne treba se ljutiti na njih, znas kako je, 40 sati radna nedelja, nacelnik zahteva da se odradi nekakav posao... treba posle pisati izvestaje i slicno...

s neba, pa u rebra

sve , sve, samo da se o sustini ne prica ) no , da zasto da ne bring it on..

I meni je to zabavno. Oduvek sam imala nepopularnu naviku da postavljam direktna i delikatna pitanja. Na tvom proslom blogu sam pitala koga placaju da pise blog, da li to ima veze sa popularnoscu i sl. Svi cute k'o ribe...
marumi marumi 23:00 26.11.2007

Corax jedini srpski Refal TribuneZa sada je Corax jedini i najbolji srpski Refal Tribune.
marumi marumi 23:00 26.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Pardon trebalo je da stoji Feral
Tibor Jóna Tibor Jóna 23:22 26.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

marumi


Za sada je Corax jedini i najbolji srpski Refal Tribune.


ima istine....
ogar ogar 23:35 26.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Ali, da je Koraks slučajno Hrvat onda bi i taj Feral bio hrvatski i eventualno srbijanski.

Toliko od mene za veceras.

ps. inace ima malo duha Ferala u onome čaše kafanijanske...

samo da li je to srpski ili hrvatski duh? .....ccc
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:40 26.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

marumi
Pardon trebalo je da stoji Ferali petar luković i peščanik.

Exitus Letalis Exitus Letalis 23:41 26.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

ogar
Ali, da je Koraks slučajno Hrvat onda bi i taj Feral bio hrvatski i eventualno srbijanski.

Toliko od mene za veceras.

ps. inace ima malo duha Ferala u onome čaše kafanijanske...

samo da li je to srpski ili hrvatski duh? .....ccc


nisi trebo da se trudiš ni ovoliko.
ogar ogar 23:48 26.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

A što, vidiš da je i Tibor naučio nešto.

Ali ti verovatno nisi ništa.
Rasejani Rasejani 00:08 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

A što, vidiš da je i Tibor naučio nešto.

Ali ti verovatno nisi ništa.


Stribor je bistar momak. Brzo uci.
Tibor Jóna Tibor Jóna 00:11 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Rasejani
A što, vidiš da je i Tibor naučio nešto.

Ali ti verovatno nisi ništa.

Stribor je bistar momak. Brzo uci.


pre 30 min da mi je neko rekao da "srbijansko" ima uvredljiv kapacitet otvoreno bi mu rekao "ala lazes". ja sam , ali bez sve sale, fasciniram sopstvenim autizmom da svo ovo vreme nigde ovo ne primetim....
asterix asterix 00:15 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Zelen si Jonche, izbubali su te na tvojem sopstvenom blogu. Srbijansko-uvredljivo, ma ajte molim vas a ti josh razbi glavu. Sad ih pocepaj na mamurluk, prispavalo im se, brljave.
ogar ogar 00:20 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Dobro, ovo je sve naravno nevažno, ali pored opravdane zbunjenosti, jer zaista postoje dva termina (inače, srbijanci su žitelji tzv uže ili stare Srbije),

ne treba oko ovoga slušati ni nacionaliste srpske, ali ni hrvatske koji ne propuštaju da upotrebe termin srbijanski.

ja naravno nema ništa protiv tog termina, ali njegova upotreba nije sasvim jednoznačna.

Pozdrav Tibore nadam se da ti ovo sve nije bilo suvišno.
Tibor Jóna Tibor Jóna 00:25 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

asterix
Zelen si Jonche, izbubali su te na tvojem sopstvenom blogu. Srbijansko-uvredljivo, ma ajte molim vas a ti josh razbi glavu. Sad ih pocepaj na mamurluk, prispavalo im se, brljave.


zasto bi bilo koga cepao?
vucko vucko 00:26 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

zasto bi bilo koga cepao?

Ih, pa uvek ima neki razlog... evo recimo Peđicu kad postane ćaća...
Tibor Jóna Tibor Jóna 00:29 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

ogar


Pozdrav Tibore nadam se da ti ovo sve nije bilo suvišno.


daleko od suvisnog. poucno.

pored ovog osnovnog nauka, sada znam da se blogom shamara, buba, cepa, shiba i tako dalje...
asterix asterix 00:31 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Ti si stvarno neuteshan, sad ti smeta i moja struchna terminologija? Kazi ti meni kako se ti osecash? Kao Srbijanac ili kao Srbin ili trece, mada trece nije vazno samo u ovom pitanju jel sumiramo upotrebu pravilnog naziva za gradjanina Srbije. Ako ti nije teshko.
ogar ogar 00:36 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

ovo drugo nijie doslo od mene
Tibor Jóna Tibor Jóna 00:50 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

asterix
Ti si stvarno neuteshan, sad ti smeta i moja struchna terminologija? Kazi ti meni kako se ti osecash? Kao Srbijanac ili kao Srbin ili trece, mada trece nije vazno samo u ovom pitanju jel sumiramo upotrebu pravilnog naziva za gradjanina Srbije. Ako ti nije teshko.


osecam se vrlo dobro , hvala na pitanju.

dobio sam tonu stvari za razmisljanje, pokazani su mi uglovi gledanja na stvar koje nisam imao ranije, dato mi je par korisnih naputaka, nesto me je i nasmejalo, nesto i zacudilo... sve u svemu ja sam vrlo zahvalan na unosima...postavio pitanje, dobio razne odgovore... procesuiram....

cak sam naveden i da razmisljam o tome da li nam je potreban stampani feral ako ga imamo u radio formi, ako je to pescanik.

ja zadovoljan? a vi? jeste samarali koga skoro?
vucko vucko 00:54 27.11.2007

Pescanik vs. Feral

jeste samarali koga skoro?

Koga ili šta :)

Nego... kako može da bude Peščanik Feral? Kam gi humor?
Tibor Jóna Tibor Jóna 00:56 27.11.2007

Re: Pescanik vs. Feral

vucko
jeste samarali koga skoro?
Koga ili šta :)

Nego... kako može da bude Peščanik Feral? Kam gi humor?


nekazem da jeste, razmisljam , mozda jedno kroz svoj format zadovoljava potrebe i obradjuje teme znacaja i vaznosti za drustvo kao i drugo kroz svoj format....

asterix asterix 00:58 27.11.2007

Re: Corax jedini srpski Refal Tribune

Hvala na preciznom odgovoru drago mi je da si dobio dovoljno materijala da procesuirash:)) Znachi mozemo da idemo, da ti malo ovde pospremish. Laku noc domacine Tibore i bolje vas nashli:))

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana